มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำเภอดอนตาล
ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 247 ราย คิดเป็น

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสมจิต สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุละผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative Care) ราย นางสุชดา เชื่อคำจันทร์ อายุ 43 ปี
โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ณ บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสมจิต สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเข้าสู่หน้าฝนเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกมีการระบาด ร่วมรณรงค์จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ทำความ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม
จัดทำงบประมาณ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย (อัคคีภัย ) ราย
นางวันคำ วงค์ขวาหูม อายุ 81 ปี บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง โดยกาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
2. มอบพัดลม จำนวน 1 ตัว
3. มอบหม้อหุงข้าว จำนวน 1 ใบ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำเภอหว้านใหญ่
ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้หัวข้อ “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” บูรณาการร่วมกับงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขออนุมัติจากมูลนิธิ พอ.สว. พิจารณาสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานประชุมดังกล่าวฯ พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมการประชุม

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
โดยบรูณาการร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3. แว่นตา จำนวน 120 อัน
4. ผ้าถุง จำนวน 78 ผืน

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำ
แนวทางการปฏิบัติและดูแลผู้ป่วยติดเตียง ราย นางกรี เทพศรีหา อายุ 64 ปี โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ณ บ้านเลขที่
120 หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content