มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ราย นางคำ รูปสะอาด อายุ 109 ปี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบสิ่งของ ดังนี้
1. ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
2. ผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน
3. กาต้มน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว
4. พัดลม จำนวน 1 ตัว

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ราย นายพวง สุพร อายุ 101 ปี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบสิ่งของ ดังนี้
1. ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
2. ผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน
3. กาต้มน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว
4. พัดลม จำนวน 1 ตัว

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสมจิต สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอำเภอนิคมคำสร้อย และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 ราย นางลา วิ่งปัญญา อายุ 114 ปี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของ  ดังนี้
1. ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
2. ผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสมจิต สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยม
ให้กำลังใจผู้ประสบภัย (อัคคีภัย ) บ้านคำน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น
มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านคำน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสมจิต สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาด
“ ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม” กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2562 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 มีคุณภาพตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ของหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะชีวิต

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ 1 จังหวัด 1
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี
พ.ศ.2562 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ติดเตียงจังหวัดมุกดาหาร รายนางสาวแหล่ หมั่นนอก อายุ 74 ปี โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ณ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าหมี
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10
ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของ  ดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และทีปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " กิจกรรม " จิตอาสา
พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
นักเรียนนักศึกษา ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี อย่างพร้อมเพียง ณ ลำห้วยกอก ย้านห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content