มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและร่วม
โครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฝึกอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่า
เพิ่มกลุ่มจังหวัดสนุก ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธี มอบถุงยังชีพพระราชทาน
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าฯกรมพระศรีสวางควรขัตติยราชนารี โปรดเกล้า ให้นายวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน"โพดุล" ในเขตพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 500 ชุด

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดมุกดาหาร ราย นายชอบ ผากา อายุ 94 ปี โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 57
หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดมุกดาหาร ราย นายคูณ ยืนยง อายุ 86 ปี โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 5
หมู่ที่ 12 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”
พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993) ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 112 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 33,600 ซีซี
2.บริจาคดวงตา 3 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.  ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์  ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ที่ปรึกษา
กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ
“ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยนายอำเภอนิคมคำสร้อย ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร  อปท. ในพื้นที่
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 170 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 51,00 ซีซี
2.บริจาคดวงตา 11 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อำเภอดอนตาลและอำเภอนิคมคำสร้อย
จำนวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล นายศุภชัย ภู่งาม
องคมนตรี ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุง ยังชีพสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย จำนวน 100 ชุดและน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อันเป็นการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข เสริมสร้างกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ เรื่องเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ณ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร

Syndicate content