มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วย ดร.อีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993) จำกัด พนักงาน ลูกค้า ร่วมให้กำลังใจ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ประจำ เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยนายอำเภอหนองสูง ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา
และกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจแนะนำการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยติดเตียง รายนายชาติ คนเพียร
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ณ บ้านเลขที่ 2 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมอบ ถุงยังชีพ จำนวน
2 ถุง และเงิน จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา นางปกิตตา มูลสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยบรูณาการร่วมกับโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมอบ จักรยาน จำนวน 10 คัน ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง แว่นตา จำนวน 120 อัน

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นางอรสา  วงศาโรจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบบ้านให้แก่ นางณัฐติยา แลงลอดซง ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร  36  ปี  และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ " 36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร บ้านหลังที่ 29

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบบ้านให้แก่ นางเฮือง ตรงดี โครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี  2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ " 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร  บ้านหลังที่ 28 โดยมี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบบ้านให้แก่ นายเทียนชัย ไชยายงค์ ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ " 36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร บ้านหลังที่ 26

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุจิตรา สระคูพันธ์
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร" ประจำปี 2561 โดยบรูณาการ
ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยร่วมแจกแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 120 อัน ถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่าหาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน
กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนายอำเภอดอนตาล ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ในเขตอำเภอดอนตาล ร่วมบริจาคโลหิตด้วยได้ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 151 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 52,850 ซีซี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้แก่
นางดวงใจ โสดา ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ
อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 ซึ่ง เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ "36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร บ้านหลังที่ 26 โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content