มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
" จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 4/2561 และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. เนื่องในวันคล้าย
วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในระดับจังหวัด นายอำเภอคำชะอี หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โครงการ Big d day " โรบินสันสานฝัน
ปันใจให้น้อง " ณโรงเรียนบ้านนาหลัก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด
หลักสูตรขั้นพื้นฐานยุวกาชาด กศน.อำเภอดอนตาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เรือนฟ้า เดอ ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น 80 คน

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหารประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงเรียนผึ่งแดด ต.ผึ่งแดด
อ.เมืองมุกดาหาร โดยมอบ สิ่งของดังนี้ 1. จักรยานจำนวน 10 คัน 2 ถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด 3 แว่นสายตาจำนวน 120 อัน

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยอดผู้บริจาคโลหิต 84 ราย คิดเป็นปริมาณ 29400 ซีซี บริจาคดวงตา 24 ราย บริจาคอวัยวะ 28 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ เทศบาลตำบลหนองบัว อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบให้ท่านรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ไลน์สไตล์มุกดาหาร พร้อมทั้งบริษัทชัยรักษ์มอเตอร์ มุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลน์สไตล์
สาขามุกดาหาร ยอดผู้บริจาคโลหิต 76 ราย คิดเป็นปริมาณ 26600 ซีซี บริจาคดวงตา 1 ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบให้ท่านรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ธนาคารกรุงไทยมุกดาหาร
จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ธนาคารกรุงไทยสาขามุกดาหาร ยอดผู้บริจาคโลหิต 101 ราย คิดเป็นปริมาณ 35350 ซีซี บริจาคดวงตา 27 ราย
บริจาคอวัยวะ 25 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50 น.  ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหารและคณะ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.มุกดาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ 2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร กรณีประสบภัยพิบัติวาตภัย หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ 2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50 น. ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหารและคณะ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.มุกดาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ 2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร กรณีประสบภัยพิบัติวาตภัย หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ 2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร

Syndicate content