มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่าหาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน
กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนายอำเภอดอนตาล ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ในเขตอำเภอดอนตาล ร่วมบริจาคโลหิตด้วยได้ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 151 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 52,850 ซีซี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้แก่
นางดวงใจ โสดา ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ
อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 ซึ่ง เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ "36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร บ้านหลังที่ 26 โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา /กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายไพฑูรย์ รักประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่าหาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อม นายอำเภอคำชะอี มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตอำเภอคำชะอี และภาคเอกชน ร่วมบริจาคโลหิตด้วยได้ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 131 ราย คิดเป็น 45850 ซีซี บริจาคดวงตา 2 ราย บริจาค

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่ได้บริจาคดวงตา ให้กับศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โดยมี เหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร เป็ตัวแทนรับมอบการรับบริจาคดวงตา เพื่อส่งต่อให้เพื่อนมนุษย์ผู้พิการทางสายตา โดยการให้ความรัก

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่าหาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ประจำ เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมให้กำลังแก่ผู้บริจาคโลหิต ในเขตอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตด้วยได้ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 149 ราย คิดเป็น 52150 ซีซี บริจาค

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
และให้กำลังใจ นายหมาย เสนาใหม่ และ นางอรัญญา อุประ ราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านนาหว้า ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความ
เดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้าน ซึ่งสาเหตุกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธีมอบบ้านให้แก่ นางสาวคำ  ศิริกาล  ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี และโครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ " 36 กิจกรรม 36 ปี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธีมอบบ้าน
ให้แก่ นายคำมี สุภาพันธ์ ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ
อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ " 36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร หลังที่ 24 โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
บริษัทพรประเสริฐ เนื่องด้วย ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำมาช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย
ในขั้นต้น ที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งในยามปกติ ยามเกิดภัยพิบัติ และภัยสงครามรวมทั้งช่วยสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจ คือ การบรรเทาทุกข์

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content