มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเบี้ยต้นผู้ประสบวาตภัย ในเขตตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมอบถุงยังชีพ
จำนวน 40 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายท่านรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหว้านใหญ่ยอดผู้บริจาคโลหิต 124 ราย คิดเป็นปริมาณ 43400 ซีซี  บริจาคดวงตา 10 ราย บริจาคอวัยวะ 9 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบรองนายกเหล่ากาชาด กรรมการ
สมาชิก และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านสานแว้ - นาโคกกุง
ต.กกตูม อ.ดงหลวง

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
กรรมการสมาชิก และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบบ้านผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ณ หอประชุมโรงเรียน
ชุมชนเมืองหนองสูง ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
กรรมการ สมาชิก และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสุจิตรา ฉวีรักษ์ และนางวรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อัคคีภัย ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จำนวน 2 หลัง
1.นายวันนา คนหาญ อายุ 60 ปี 113 หมู่ 12 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายท่านรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอดอนตาลยอดผู้บริจาคโลหิต 192 รายคิดเป็นปริมาณ 67,200 ซีซี บริจาคดวงตา 26 ราย บริจาคอวัยวะ 29 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 นนางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในงบประมาณ
ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ บ้านคำเขือง ตําบลคําอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 2 ชุด

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.15 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอรสา วงศาโรจน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลจากสลากกาชาด ในงานกาชาดและงานของดี
36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561เวลา 10.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย (อัคคีภัย ) นางยุพา โพธิชาติ ซอยสำราญ ตำบลเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยการช่วยเหลือเบื้องต้นดังนี้ 1 กาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด 2.เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

Syndicate content