มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคน รับ” โดยมี
นาย บุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆของ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย
(อัคคีภัย ) ราย นายแวง ดีดวงพันธ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1.มอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท
2.มอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด ณ บ้านเลขที่ 17/4 หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคน รับ” พร้อมด้วย
นายอำเภอหว้านใหญ่ ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและร่วม
โครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฝึกอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่า
เพิ่มกลุ่มจังหวัดสนุก ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธี มอบถุงยังชีพพระราชทาน
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าฯกรมพระศรีสวางควรขัตติยราชนารี โปรดเกล้า ให้นายวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน"โพดุล" ในเขตพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 500 ชุด

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดมุกดาหาร ราย นายชอบ ผากา อายุ 94 ปี โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 57
หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดมุกดาหาร ราย นายคูณ ยืนยง อายุ 86 ปี โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 5
หมู่ที่ 12 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content