มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาววิชญาดา รัตนพลแสน บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 13
บ้านร่วมใจ ตำบลแว่งนาง อำเภอเมือง บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
2.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางไสว เรืองฤทธิ์ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม อาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกรับโลหิต ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 252 ราย ได้โลหิตจำนวน 100,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา
และอวัยวะ 24 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและคณะ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้จัดหาโลหิตและการให้โลหิตที่ปลอดภัย
ประจำปี 2561 และเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อบทบาทกาชาดกับการบริจาคโลหิต โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางดรุณี วัฒนมงคล
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ อำเภอเชียงยืน
ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 136 ราย ได้โลหิตจำนวน 54,400 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 15 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและคณะ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายกมล โพธิ์เกตุ อายุ 59 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40
หมู่ 5 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้เสียชีวิตได้บริจาคดวงตาจำนวน 2 ข้าง ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วย
กระจกตาพิการ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพจำนวน 1,500 บาท ณ วัดบ้านเห็ดไค ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางขนิษฐา สุขาภิวัฒน์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ อำเภอแกดำ ในวันนี้
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 166 ราย ได้โลหิตจำนวน 66,400 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 8 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางพรทิพย์ ลิมปพนาสิทธิ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ อำเภอนาเชือก ในวันนี้
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 264 ราย ได้โลหิตจำนวน 105,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 47 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางพรทิพย์ ลิมปพนาสิทธิ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ อำเภอนาเชือก ในวันนี้
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 264 ราย ได้โลหิตจำนวน 105,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 47 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางประคอง โพธินาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคลังเลือดโนงพยาบาลมหาสารคาม
ออกรับโลหิต ณ บริษัท ทั โอ เอช มอเตอร์ สาขามหาสารคาม ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 72 ราย ได้โลหิตจำนวน 28,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา
และอวัยวะ 17 ราย

จังหวัดมหาสารคาม
Syndicate content