มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ครอบครัวนางสาวส่วย พิลาด อายุ 49 ปี
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ พิการมือเท้ากุด อยู่ระหว่างการรักษามะเร็งเต้านม ต้องดูแลมารดาอายุ 80 ปี ซึ่งมีปัญหาทางสายตาเลือนลาง โดยมอบ
เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2561 เวลา 09.30 น. นางนิศากร  นนทะโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  ประธานพิธีเปิดกิจกรรม
การบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 " Be there for someone else. Give blood. share life " ทุกชีวิตมีความหมาย
ให้โลหิต ให้ชีวิต ตามโครงการจิตอาสามหาสารคาม บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขอบคุณ
ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำความดีโดยการบริจาคโลหิต และรณรงค์การบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561 โดยมอบเสื้อยืดเป็นที่ระลึกในการ

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอแกดำ มีผู้บริจาคโลหิต 143 ราย โลหิตจำนวน 57,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 16 รายและอวัยวะ 14 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางอัมพวัลย์ พรรณขรรค์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคามอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้บริจาคโลหิต 122 ราย โลหิตจำนวน 48,800 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 20 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอนาเชือก มีผู้บริจาคโลหิต 254 ราย โลหิตจำนวน101,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 23 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.  นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางไสว เรืองฤทธิ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองบังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มีผู้บริจาคโลหิต 93 ราย โลหิตจำนวน 37,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 12 รายและอวัยวะ 11 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามนักเรียน
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย (ทุนสึนามิ) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกรรมการอำนวยการ
ราย นางสาวเกศรา ประนัดถานัง โดยมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการดำรงชีพ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์
คุณยายหนูหิน ปินะเต (ผู้ป่วยติดเตียง) เลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ตำบลดงดวน โดยมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์
คุณตาบัวลา ปลายไม้ (ผู้ป่วยติดเตียง) เลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ตำบลดงดวน โดยมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น

จังหวัดมหาสารคาม
Syndicate content