มหาสารคาม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับบริษัท
เพชรศรีวิชัย จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้
สามคนรับ " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องรับรอง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะฯ ร่วมกับ
นางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว นางรัมภาภรณ์ วรรคสังข์ ผอ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทน พมจ อจ
และผู้แทน ปภ อจ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น /ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยรายนางวันดี มงคลมาตย์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9
หมู่ 8 บ้านนาเยีย ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ คงบุญ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม อาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาล
มหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 111 ราย ได้โลหิต จำนวน 44,400 ซีซี
บริจาคดวงตา 31 รายและอวัยวะ 25 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางจารุวรรณ เวียงคำ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอกุดรัง มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 136 ราย ได้โลหิต จำนวน 54,400 ซีซี บริจาคดวงตา 8 รายและอวัยวะ 7 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางมาลัยวัลย์ นันทะริด
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 267 ราย ได้โลหิต จำนวน 106,800 ซีซี บริจาคดวงตา 22 รายและอวัยวะ 20 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางบุญมี ทัพเจริญ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอเชียงยืน มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 205 ราย ได้โลหิต จำนวน 82,000 ซีซี บริจาคดวงตา 20 รายและอวัยวะ 8 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางปรียา ศรประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม ตำบลนาข่า ตำบลบ้านหวาย ตำบลหัวเรือ ตำบลหนองแสง ราษฏรได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 652 ครัวเรือน
รองนายกเหล่ากาชาดฯ ได้ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางปรียา ศรประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุวาตภัยในพื้นที่ ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ราษฏรได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 128 ครัวเรือน รองนายกเหล่ากาชาดฯ
ได้ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายประกอบ โพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมบริจาคโลหิต
เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลสุทธาเวช " 1 คนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง =ให้โอกาสผู้ป่วย " ห้องประชุม ME 1-0314 ชั้น 3
อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
Syndicate content