มหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่
นางวันคำ วงศ์ขวาหมู ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับบริษัท
เพชรศรีวิชัย จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้
สามคนรับ " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องรับรอง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะฯ ร่วมกับ
นางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว นางรัมภาภรณ์ วรรคสังข์ ผอ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทน พมจ อจ
และผู้แทน ปภ อจ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น /ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยรายนางวันดี มงคลมาตย์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9
หมู่ 8 บ้านนาเยีย ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ คงบุญ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม อาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาล
มหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 111 ราย ได้โลหิต จำนวน 44,400 ซีซี
บริจาคดวงตา 31 รายและอวัยวะ 25 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางจารุวรรณ เวียงคำ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอกุดรัง มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 136 ราย ได้โลหิต จำนวน 54,400 ซีซี บริจาคดวงตา 8 รายและอวัยวะ 7 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางมาลัยวัลย์ นันทะริด
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 267 ราย ได้โลหิต จำนวน 106,800 ซีซี บริจาคดวงตา 22 รายและอวัยวะ 20 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางบุญมี ทัพเจริญ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอเชียงยืน มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 205 ราย ได้โลหิต จำนวน 82,000 ซีซี บริจาคดวงตา 20 รายและอวัยวะ 8 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางปรียา ศรประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม ตำบลนาข่า ตำบลบ้านหวาย ตำบลหัวเรือ ตำบลหนองแสง ราษฏรได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 652 ครัวเรือน
รองนายกเหล่ากาชาดฯ ได้ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางปรียา ศรประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุวาตภัยในพื้นที่ ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ราษฏรได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น จำนวน 128 ครัวเรือน รองนายกเหล่ากาชาดฯ
ได้ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

Syndicate content