มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาล
มหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 74 ราย จำนวนโลหิต
29,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
ลงพื้นที่ให้การสังคมสงเคราะห์ นายคำพ่น พิมพ์ทอง (57 ปี) ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่ห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ราษฏรยากจน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บ้านกุดหัวช้าง บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 11 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดฯ

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้การสังคมสงเคราะห์
นายบุญมี นันตะกุล (66 ปี) ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่ห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ราษฏรยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2 ,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางเยาวพรรณ พณะชัย ภริยานายอำเภอชื่นชม กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง
มหาสารคาม โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 167 ราย โลหิตจำนวน 66,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 28 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้การสังคมสงเคราะห์ นางสาวกนกอร ศรีหวัง อายุ 18 ปี (พิการด้านการเคลื่อนไหว) อยู่บ้านเลขที่ 77
หมู่ที่ 7 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ 1 ชุด

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้การสังคมสงเคราะห์ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทุงจันทร์ อายุ 12 ปี (โรคชักเกรง) เป็นคนไข้
ในพระบรมราชานุเคราะห์ อาศัยอยู่ที่หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ 1 ชุด

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นให้การสังคมสงเคราะห์ เด็กชายเมธาสิทธิ์ นาขนานรัมย์ อายุ 13 ปี (พิการด้านการเคลื่อนไหว)
บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 6 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ 1 ชุด

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้การสังคมสงเคราะห์ เด็กหญิงอริศรา นนยะ อายุ 14 ปี (ศีรษะบวมโต) บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 4
บ.หนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ 1 ชุด

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย โดยมีผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดมหาสารคาม
Syndicate content