มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม บริษัท อีฮงฮอนด้า
มอเตอร์ไบค์ จำกัด อาสายุวกาชาดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันนี้มีผู้บริจาค
โลหิต จำนวน 151 ราย ได้โลหิตจำนวน 60,400 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 41 รายและผู้บริจาคอวัยวะ 64 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต
ณ อำเภอนาเชือก ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 234 ราย ได้โลหิตจำนวน 93,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 39 รายและผู้บริจาคอวัยวะ 39 ราย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ภริยานายอำเภอกุดรัง ภริยานายอำเภอแกดำ กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่
ส่งมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และราษฎรยากจน ประจำปี 2560 รายนางรุจี สีสุโข
บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดมอบบ้านฯ พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ภริยานายอำเภอกุดรัง ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดร่วมใจซ่อมแซมบ้านพัก
อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และราษฎรยากจน ประจำปี 2560 ครอบครัวนายอุปถัมภ์ - นางกาย พิลามาศ บ้านเลขที่ 102 บ้านศรีอรุณ หมู่ที่ 3
ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เหล่ากาชาดมอบบ้านฯ พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ กองบังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 79 ราย ได้โลหิตจำนวน 31,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 23 รายและผู้บริจาคอวัยวะ 24 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจงหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
พร้อมลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยื่นมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart kids Taksila 4.0) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธี และนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง
นางปรียา ศรประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ราย นางปุ่น พ่ายพลแสน อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช โดยมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง
นางปรียา ศรประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ
กาชาดร่วมใจซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และราษฎรยากจน ประจำปี 2560 รายนางสมปอง ปัดถานะ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 12
หมู่ที่ 6 ตำบลแวงดง งบประมาณก่อสร้าง 30,000 บาท (อบต.แวงดง สมทบ 20,000 บาท) รวมงบประมาณก่อสร้าง 50,000 บาท และมอบ

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยนางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง นางปรียา ศรประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้สบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561
รายนายบุญสวน บุบผามะตะนัง เลขที่ 40 หมู่ที่ 14 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยให้ความช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นดังนี้ 1. เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ และชุดที่นอน 1 ชุด 2. ปภ.จว. มอบเครื่อง

Syndicate content