มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางอรุณรัตน์ คงบุญกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือด
โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 53 ราย ได้โลหิต จำนวน 21,200 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตาแล 5 รายและอวัยวะ จำนวน 18 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวัันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางปรียา ศรประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดไทยจังหวัดฯ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ลงพื้นที่ให้การ
สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย รายนายคำกอง ตาไธสง บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 12 บ้านโคกจันทร์หอม ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย บ้านเรือนได้รับเสียหายทั้งหลัง
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ 1 ชุด และเครื่องอุปโภค เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางมาลัยวัลย์ นันทะริด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือด
โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 191 ราย ได้โลหิต จำนวน76 ,400 ซีซี มีผู้บริจาค
ดวงตา 19 รายและอวัยวะ จำนวน 18 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางบุญมี ทัพเจริญ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ออกรับโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอนาดูน มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 162 ราย ได้โลหิต จำนวน 64,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 9 รายและอวัยวะ จำนวน 8 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางดรุณี วัฒนมงคล
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ออกรับโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 212 ราย ได้โลหิต จำนวน 84,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 14 รายและอวัยวะ
จำนวน 12 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.  นางวริฐา  จันทรา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ คงบุญ
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบรบือ
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 228 ราย ได้โลหิต จำนวน 91,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 51 รายและอวัยวะ จำนวน 47 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่)
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ราษฎรยากจน จำนวน 100 ราย จำนวน 100 ชุด
และเหล่ากาชาดฯ และมอบนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม จำนวน 4 ลัง ให้กับเด็กและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสายพิรุณ น้อยศิริ
อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ออกรับโลหิตอำเภอโกสุมพิสัย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 254 ราย ได้โลหิต จำนวน 101,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 12 ราย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันนี้
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 375 ราย จำนวนโลหิต 150,000 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 40 รายและอวัยวะ 37 ราย

จังหวัดมหาสารคาม
Syndicate content