พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอนครไทย กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยของนางเถาวัลย์ พุกอูด เลขที่ 53 หมู่ที่ 14 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณูโลก ได้รับความ

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ที่ว่าการ
อำเภอนครไทย กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอนครไทย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 500 ราย ได้โลหิต จำนวน 561,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอนครไทย กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยของนางเถาวัลย์ พุกอูด เลขที่ 53 หมู่ที่ 14 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณูโลก ได้รับความ

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ที่ว่าการ
อำเภอนครไทย กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอนครไทย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 500 ราย ได้โลหิต จำนวน 561,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก/ประธานแม่บ้าน
มหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 326 ราย ได้โลหิต จำนวน 1,377,859 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 35 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาค

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก/ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 60 ราย ได้โลหิต จำนวน 24,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 18 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 18 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 27 ราย ได้โลหิต
จำนวน 12,050 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 11 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการจิตอาสา
เราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 55 ราย ได้โลหิต จำนวน
21,950 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ  ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางกระทุ่ม มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 168 ราย ได้โลหิต จำนวน 75,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 31 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 30 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content