พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ
จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 122 ราย ได้โลหิต จำนวน 54,400 ซีซี มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 41 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 44 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ
จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ กองบิน 46 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 82 ราย ได้โลหิต จำนวน 35,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 120 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 122 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอบางระกำ กิ่งกาชาด
อำเภอบางระกำ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำอำเภอบางระกำ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 162 ราย ได้โลหิต จำนวน 70,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 32 ราย และมีผู้แสดง
ความจำนง

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอบางระกำ กิ่งกาชาด
อำเภอบางระกำ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำอำเภอบางระกำ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 162 ราย ได้โลหิต จำนวน 70,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 32 ราย และมีผู้แสดง
ความจำนง

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัว
ผู้ประสบอัคคีภัยของนางบุญสม แก้วพระอินทร์ อายุ 66 ปี เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามสูง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความ

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 234 ราย ได้โลหิต จำนวน 98,900 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 22 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 17 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 44 ราย ได้โลหิต
จำนวน 19,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ
จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 55 ราย ได้โลหิต จำนวน 23,250 ซีซี มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรม “ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน ” ประจำเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการมอบ "ถุงยังชีพ" ให้กับผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 100 ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นฯ  ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ
แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ ได้แก่
1.นายบุญธรรม รวบรวม อายุ 73 ปี สภาพปัญหา พิการทางการเคลื่อนไหวขาอ่อนแรง และมีปัญหาเรื่องความจำ หลงลืม

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content