พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ
จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ บริษัท โฮมโปร จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 34 ราย ได้โลหิต จำนวน 15,300 ซีซี มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย
ได้โลหิต จำนวน 17,750 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ
จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 63 ราย  ได้โลหิต จำนวน 26,150 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 32 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 35 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาข์สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 29 ราย ได้โลหิต
จำนวน 11,550 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 30 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 30 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ได้โลหิต จำนวน 23,400 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม กิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ
จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 64 ราย ได้โลหิต จำนวน 26,300 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ กิ่งกาชาดอำเภอบางระกำ สาธารณสุขอำเภอบางระกำ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมออกเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ
จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 103 ราย ได้โลหิต
จำนวน 40,350 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 41 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 38 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content