พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับที่ว่าการอำเภอชาติตระการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์การเกษตร
ชาติตระการ จำกัด สถานีตำรวจภูธรอำเภอชาติตระการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอชาติ

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาล
พุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย"
ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธ
ชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การ
บริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเนินมะปราง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 235 ราย ได้โลหิต จำนวน 101,750 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ บริษัท นิธิบูรณ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 91 ราย ได้โลหิต จำนวน 38,150 ซีซี พร้อมกันนี้

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 56 ราย ได้โลหิต จำนวน 22,100 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกันออกเยี่ยมและมอบชุดถุงธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย ให้กับราษฎร์ที่ประสบอุทกภัย และยังมีน้ำท่วมขังอยู่
ในพื้นที่ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับที่ว่าการ
อำเภอวังทอง กิ่งกาชาดอำเภอวังทอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังทอง ร่วมพิธี
มอบบ้าน ตามโครงการ " บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เมืองสองแคว " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 หลังคาเรือน

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก บริษัท นิธิภัทร์
เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 79 ราย ได้โลหิต

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 70 ราย ได้โลหิต จำนวน 27,900 ซีซี พร้อมกันนี้

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content