พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการมอบ "ถุงยังชีพ" ให้กับผู้ยากไร้
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 100 ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นฯ โดยมี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางกระทุ่ม มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 182 ราย ได้โลหิต จำนวน
78,700 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชิน
ราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 46 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย
ให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธ
ชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 61 ราย ได้โลหิต

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม
“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการมอบ
"ถุงยังชีพ" ให้กับผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 100 ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นฯ

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ ร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เมืองสองแคว"

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอวังทอง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอวังทอง
ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยพร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้มอบเงินช่วยเหลือ
พร้อมชุดเครื่องอุปโภค - บริโภค

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับที่ว่าการอำเภอชาติตระการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์การเกษตร
ชาติตระการ จำกัด สถานีตำรวจภูธรอำเภอชาติตระการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอชาติ

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาล
พุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย"
ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธ
ชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content