พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 200 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 10 รายและได้รับบริจาคอวัยวะ
จำนวน 9 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม“โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ณ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย
1.นางทับ บัวทอง อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง
2.นายแท่น หนูเอียด อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง
3.นางจัน ไชยทองรักษ์ อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 5 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เนื่องในงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 32
ประจำปี 2562 "รวมพลังสตรีเมืองลุง ร้อยใจเพื่อในหลวง" ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 80 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา
จำนวน 26 รายและได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 17 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 81 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัย
จากใจกาชาด ” ณ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 ราย
1.นายเกี้ยว มีเอียด อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางกลีบ เล็กพุ่ม อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสวาท  จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 82 ยูนิต
ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 1 รายและได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลฝาละมี
ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางหยำ บูเจะเตะ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2.นางฉาว ปูตีล่า อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์
ภริยานายอำเภอตะโหมด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการ
เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางเคลื่อน ด้วยทอง อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 1288/3  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์
ภริยานายอำเภอตะโหมด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 85 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านถูกไฟไหม้
เสียหายทั้งหลัง ได้แก่ ครอบครัวนายสำเริง สุพลภักดี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยทาง
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 10,000 บาทพร้อมด้วยชุดถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว

Syndicate content