พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม“โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ณ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางเฟี่ยง รักชุม อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
2.นางชุม เกตุเอียด อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลา
ประชาคมอำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 71 ยูนิต
ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 รายและได้รับ บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  เวลา 15.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยม เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ สมุหเสนีโต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 185
หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงิน จำนวน
10,000 บาท ชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ประสบ วาตภัย”ปาบึก”ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 554 ชุด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง โดย นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอเมืองพัทลุง กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมในพิธี โดยมี ประชาชนจิตอาสา “ เราทำ ดี ด้วยหัวใจ ” ช่วยเหลือการมอบถุงยังชีพ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ประสบ วาตภัย”ปาบึก”ในพื้นที่อำเภอปากพะยูน จำนวน 34 ชุด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
- เวลา 13.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ” ปาบึก ” ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จำนวน 50 ชุด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง โดยนายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอศรีบรรพต กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
เข้าร่วมในพิธี โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยม นางสาวอิสระ โกติยะ อายุ 19 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 31 ถนนบำรุงราฏร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ซึ่งป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ครอบครัวมีรายได้น้อยไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และกำลังรักษาอาการป่วย
ณ โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.  นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต
จำนวน 38 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท
จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสุประวีณ์ ชูทอง นักศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิต
ได้ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 57 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 2 รายและได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content