พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มีนาคม แก่นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ  ตำบลเขาปู่
อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย
1.นางจวน ปลอดอ้น อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 9 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
2.นางกิ้ม แก้วศรีขาว อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 10 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน “ วันไตโลก
ปี 2562 ” โดยมี นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง แพทย์ พยาบาล
จนท.รพ.พัทลุง ผู้ป่วยโรคไต และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการโรคไต มอบรางวัลผู้ป่วยดีเด่น
และร่วมเสวนากับผู้ป่วยโรคไต โดย พญ.เกศทิพย์ บัวแก้ว ประธานทีมนำทางคลินิกอายุรกรรม รพ.พัทลุง หน่วยไตเทียม รพ.พัทลุงได้จัดขึ้น เพื่อสร้าง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 200 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 10 รายและได้รับบริจาคอวัยวะ
จำนวน 9 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม“โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ณ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย
1.นางทับ บัวทอง อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง
2.นายแท่น หนูเอียด อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง
3.นางจัน ไชยทองรักษ์ อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 5 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เนื่องในงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 32
ประจำปี 2562 "รวมพลังสตรีเมืองลุง ร้อยใจเพื่อในหลวง" ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 80 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา
จำนวน 26 รายและได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 17 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 81 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัย
จากใจกาชาด ” ณ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 ราย
1.นายเกี้ยว มีเอียด อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางกลีบ เล็กพุ่ม อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสวาท  จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 82 ยูนิต
ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 1 รายและได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลฝาละมี
ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางหยำ บูเจะเตะ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2.นางฉาว ปูตีล่า อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content