พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาวบุญเลื่อน หนูอ่อน บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในกิจกรรมตามโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม มอบพันธุ์ปลา มอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส คนชรา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. นายศิลป์ชัย รามณีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมด้วย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางจรวย หนูปาน บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ วัดโหล๊ะจันกระ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน
29 ยูนิต ได้รับบริจาค ดวงตา 3 ราย และได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล ” หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล พร้อมด้วย นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ,นายอำเภอควนขนุน,นายอำเภอศรีบรรพต,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน,หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
พัทลุง และผู้เข้ารับการอบรมจากตัวแทนด้วยงาน อสม.ตำบลต่างๆตัวแทนละ 3 ท่าน ในเขตอำเภอควนขนุน,อำเภอศรีบรรพตและอำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัย ตามโครงการ เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด”ณ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางกุ้ง จันทร์พุ่ม อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 63/2 หมู่ที่ 3 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางแก้ว มาสนุ้ย อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 6 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน เมษายน 2562 แก่ นางอรวรรณ เกื้อเส้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน เมษายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนิวร เกลี้ยงนิล
ภริยานายอำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 36 ยูนิต และได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย และดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content