พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางหนูเลียบ ทำประดิษฐ บ้านเลขที่ 327 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลเกาะนางคำ,ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นายดวน ลิ่นเนี้ยว อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 7 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2.นางอ่ำ เลี่ยนกุ้ยเห้ง อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
ได้รับโลหิต จำนวน 98 ยูนิต ได้รับบริจาค ดวงตา 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาวมยุรี ปานจันทร์ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บ้านสวย เมืองสะอาด ตลาดหัวลานหัวเลี้ยว ชุมชนทะเลน้อย พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านสวย เมืองสะอาด ตลาดหัวลานหัวเลี้ยว ชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง โดยมี นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวและกล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
แก่นางอรวรรณ เกื้อเส้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน
2,000 บาท ประจำเดือน พฤษภาคม แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายฉ้อง ชิดล่อง อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 855 หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
2.นางคลี่ สาระอาภรณ์ อายุ 94 ปีบ้านเลขที่ 732 หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วยบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 104 ยูนิต ได้รับบริจาค ดวงตา 15 ราย และได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 5 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง/ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานฯ(ชุดเครื่องครัว)และเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
แก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และนางนุชกานต์ รามณีย์,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์(ชุดเครื่องครัว)จำนวน 1 ราย ได้แก่

Syndicate content