พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน เมษายน 2562 แก่ นางอรวรรณ เกื้อเส้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน เมษายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนิวร เกลี้ยงนิล
ภริยานายอำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 36 ยูนิต และได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย และดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง,นางกาญจนา จรูญสอน เหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ,นายพรพนม จันทรเทพ เลขานุการเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดภาค ๑๒ (จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุง ตรัง และจังหวัดปัตตานี) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วันที่ 28 มีนาคม 2562 ภาคกลางคืนมีการแสดงจากเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 และวันที่

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัทลุงไทยยนต์กลการ สาขานางลาด ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 91 ยูนิต และได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน “
บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางบุญคิ่น ปล้องใหม่ บ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล ” หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และผู้เข้ารับการอบรมจากตัวแทนด้วยงาน อสม.ตำบลต่างๆ ตัวแทนละ
3 ท่าน ในเขตอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 100 ท่าน โดยมีวิทยากรแกนนำ จำนวน 4 ท่าน 4 หน่วยงาน ได้แก่

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2562 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนวัดตะโหมด หมู่ที่ 1
ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 50 ชุด

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายพรพนม จันทรเทพ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาค
โลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ พัทลุงอินเตอร์การแพทย์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 41 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกเยี่ยมราษฎรประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มีนาคม 2562
แก่ครอบครัว นางอรวรรณ เกื้อเส้ง บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content