พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา 10 เมษายน 2556 ณ เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 3 เมษายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในพื้นที่ตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 4 ราย โดยการนำของนางกานต์สินี วงษ์เสงี่ยม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการเหล่าฯ กับสมาชิกเหล่าฯ
ร่วมกับนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 3 เมษายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานโครงการสังฆบูชาสัญจรฯ ณ วัดโตน หมู่ 6 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง โดยการนำของนางกานต์สินี วงษ์เสงี่ยม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการเหล่าฯ กับสมาชิกเหล่าฯ ร่วมกับ
นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 3 เมษายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงาน รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง ได้รับบริจาคโลหิตทั้งหมด 78 ยูนิต โดยการนำของนางกานต์สินี วงษ์เสงี่ยม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการเหล่าฯ
กับสมาชิกเหล่าฯ ร่วมกับนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เนื่องวันเข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2556 ณ ศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง ชั้น 3 ได้รับบริจาคโลหิต 45 ยูนิต และนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้กำลังใจกับผู้บริจาคโลหิตฯ และได้ถ่ายรูป
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ
นายโชคชัย วิชิตะกุล นายอำเภอป่าพะยอม ได้รับบริจาคโลหิตทั้งหมด 81 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 13 มีนาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง ได้รับบริจาคโลหิตทั้งหมด 132 ยูนิต และได้รับบริจาคดวงตา 1 ราย โดยการนำของ นางเยาวณาฐ สุวรรณกาศ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เป็นหัวหน้า ร่วมงานกับ ว่าที่ ร.ต.วิกรล จากที่ นายอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ
เยี่ยมผู้สูงอายุจากใจกาชาด ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย คือ

1. นางเลาะ กะละหมัด อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ม.1 ต.หนองธง

2. นายเรียง อินสุวรรณ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 ม. 5 ต.หนองธง

3. นางว่อน ขวัญมุนี อายุ 96 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 ม. 1 ต.วังใหม่

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายวิญญู ทองสกุล) คณะกรรมการ /
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชินี และวันแม่แห่งชาติ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 199 ยูนิต , บริจาคดวงตา 2 ราย , อวัยวะ 2 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 28 กันยายน 2555 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
ครอบครัวนายจำเริญ บุญฤทธิ์ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด และถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 89
ถนนสวนดอกไม้ ซอย 1 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

Syndicate content