พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์ ภริยานายอำเภอตะโหมด,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย
บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์ ภริยานายอำเภอตะโหมดและนางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านภายใต้แนวคิด “ BANNA MODEL” โครงการที่ 5 ก่อสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัย ได้แก่บ้าน นายนิพนธ์ ชูโชติ ณ หมู่ที่ 6 บ้านตีนนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัย ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางส่อง พรหมฤทธิ์ อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2.นางจบ ขวัญสุด อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 320 หมู่ที่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
ได้รับโลหิต จำนวน 62 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 5 ราย และได้รับบริจาค ดวงตา จำนวน 7 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย ได้แก่บ้านของ นางพิน บัวช่วย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71/2
หมู่ที่ 9 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
และถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยา
นายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 59 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 12 ราย และได้รับบริจาค

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
“ พัฒนา คู คลอง ” คลองน้ำใส พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดชัยชนะสงคราม (วัดทุ่งไหม้) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในโครงการเลี้ยงอาหาร
กลางวันนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง,นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
นำโดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังกล่าว พร้อมด้วย นางละมัย เจริญโสภา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางหนูเลียบ ทำประดิษฐ บ้านเลขที่ 327 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content