พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบล
แหลมโตนด อำเภอควนขนุน จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางนุ้ย คงดำ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2.นายร่อง ฉิมรักษ์ อายุ 99 ปีบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ของเหล่ากาชาด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ผู้ได้รับรางวัล,ประชาชนที่ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ บริเวณหน้ามุข
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยออกรางวัลในคืนวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ในงานสมโภช

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยา
นายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 91 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 6 ราย และได้รับบริจาค ดวงตา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางละมัย เจริญโสภา รองนายกเหล่ากาชาดฯ
นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่าฯ,นางพกุลกาญจน์ เทอดวีระพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดฯ,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ร่วมในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
(หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กิจกรรมร้านกาชาด วันจันทร์-ศุกร์ เปิดร้านเวลา 15.00-23.00น.และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดร้านนาวากาชาด

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโร คันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ
และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ จ.พัทลุง พร้อมด้วย
นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางละมัย เจริญโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดพัทลุง,นางพกุลกาญจน์ เทอดวีระพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางละมัย เจริญโสภา
นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 71 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางละมัย เจริญโสภา
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลตะแพน อำเภอเมือง
พัทลุงจำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายปล้อง แก้วขุนทอง อายุ 91 ปีบ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.กับเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จำจำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นายฉ้อง ขิดล่อง อายุ 93 ปีบ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางคลี่ สาระอาภรณ์ อายุ 94 ปีบ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ มอบหมายให้ นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ได้แก่ นางอรวรรณ เกื้อเส้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง โดยนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content