พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยา
นายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 59 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 12 ราย และได้รับบริจาค

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
“ พัฒนา คู คลอง ” คลองน้ำใส พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดชัยชนะสงคราม (วัดทุ่งไหม้) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในโครงการเลี้ยงอาหาร
กลางวันนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง,นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
นำโดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังกล่าว พร้อมด้วย นางละมัย เจริญโสภา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางหนูเลียบ ทำประดิษฐ บ้านเลขที่ 327 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลเกาะนางคำ,ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นายดวน ลิ่นเนี้ยว อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 7 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2.นางอ่ำ เลี่ยนกุ้ยเห้ง อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
ได้รับโลหิต จำนวน 98 ยูนิต ได้รับบริจาค ดวงตา 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาวมยุรี ปานจันทร์ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บ้านสวย เมืองสะอาด ตลาดหัวลานหัวเลี้ยว ชุมชนทะเลน้อย พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านสวย เมืองสะอาด ตลาดหัวลานหัวเลี้ยว ชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง โดยมี นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวและกล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
แก่นางอรวรรณ เกื้อเส้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน
2,000 บาท ประจำเดือน พฤษภาคม แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content