พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสวาท  จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 82 ยูนิต
ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 1 รายและได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลฝาละมี
ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางหยำ บูเจะเตะ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2.นางฉาว ปูตีล่า อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์
ภริยานายอำเภอตะโหมด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการ
เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางเคลื่อน ด้วยทอง อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 1288/3  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์
ภริยานายอำเภอตะโหมด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 85 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านถูกไฟไหม้
เสียหายทั้งหลัง ได้แก่ ครอบครัวนายสำเริง สุพลภักดี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยทาง
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 10,000 บาทพร้อมด้วยชุดถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วย นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จาก นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายเสน เส็นบัตร อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
2.นายชู เศรษฐสุข อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 73 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา
จำนวน 1 รายและ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลป่าพะยอม
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางแปลก ทองปันแต อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 295 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2.นางแป้น เกื้อชู อายุ 105 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 56 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 6 รายและ ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content