พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 87 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 7 ราย และได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนสตรีพัทลุง พร้อมด้วย นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมในพิธี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ ได้เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนพัทลุง พร้อมด้วย นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมในพิธี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้เป็นเกียรติ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 115 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8
และหมู่ที่ 9 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางเพลิน อัมพวัน อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 2 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นายชื่น ช่วยรักษ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 8 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง จำนวน 12 ครั้ง มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 941 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคดวงตาและอวัยวะในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 12 ครั้ง มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 76 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน
71 ราย รวม 147 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
ยุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด พร้อมด้วย นางพัชนี สมศักดิ์ ภริยานายอำเภอป่าพะยอม กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษา กศน. อำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 50 คน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 13 คน
รวม 63 คน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 4848/พท 108 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววังไม้ไผ่

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายพรพนม จันทรเทพ
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ร้านพัทลุงไทยยนต์กลการ
สาขาช่องโก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 101 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
ได้รับโลหิต จำนวน 280 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 4 ราย และได้รับบริจาค ดวงตา จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content