พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางละมัย เจริญโสภา
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลตะแพน อำเภอเมือง
พัทลุงจำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายปล้อง แก้วขุนทอง อายุ 91 ปีบ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.กับเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จำจำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นายฉ้อง ขิดล่อง อายุ 93 ปีบ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางคลี่ สาระอาภรณ์ อายุ 94 ปีบ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ มอบหมายให้ นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ได้แก่ นางอรวรรณ เกื้อเส้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง โดยนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์ ภริยานายอำเภอตะโหมด,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย
บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์ ภริยานายอำเภอตะโหมดและนางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านภายใต้แนวคิด “ BANNA MODEL” โครงการที่ 5 ก่อสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัย ได้แก่บ้าน นายนิพนธ์ ชูโชติ ณ หมู่ที่ 6 บ้านตีนนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัย ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางส่อง พรหมฤทธิ์ อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2.นางจบ ขวัญสุด อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 320 หมู่ที่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
ได้รับโลหิต จำนวน 62 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 5 ราย และได้รับบริจาค ดวงตา จำนวน 7 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย ได้แก่บ้านของ นางพิน บัวช่วย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71/2
หมู่ที่ 9 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
และถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

Syndicate content