พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 126 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 4 รายและ ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางบุญเกิด ทองอักษร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 4
ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท และมอบถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไป

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.  นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวเขียว อินทร์ด้วง บ้านเลขที่ 373 หมู่ที่ 6
ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบเงินสมทบช่วยเหลือเป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ต่อไป

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัย
จากใจกาชาด ” ณ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางจ่าง แก้วหนู อายุ 87 ปี
2.นายเพื่อม เพ็ชรพูล อายุ 88 ปี
3.นางสุข คงเกื้อ อายุ 91 ปี
4.นางพร้อม บุญทอง อายุ 89 ปี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 75 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 5 รายและ ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 11.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมราษฎรประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
นางอรวรรณ เกื้อเส้ง บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ประจำเดือน กันยายน  2561 เป็นเงิน จำนวน  2,000  บาท เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน  35  ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ได้แก่บ้านของ นางสาวจำนง บัวผุด
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 12 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
พร้อมด้วยถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้แก่ ด.ญ.พรสวรรค์ ไชยด้วง
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 24 ซอย 8 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลคูหาสววรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงิน
จำนวน 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่
ด.ญ.ปนัสยา นาคะวิโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบ
เงินสมทบทุนการศึกษา รายละ 2,000 บาท ของที่ระลึก รายละ 1 ชุด  ชุดละ 300 บาท  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าว

Syndicate content