พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลลำสินธุ์
ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จำนวน 7 ราย ได้แก่
1.นางเจิม บัวดำ อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ”
ณ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5ราย ได้แก่
1.นางยศ ขาวสังข์ อายุ 97 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
2.นางสุก หนูด้วง อายุ 82 ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 10 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการ
จิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถ
บริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 144 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 9 รายและ ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  เวลา 10.30 น.  นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
ประจำปี 2561 ทั้งนี้ นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายสมพร มณีรัตน์

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
นางสาวรวยดา สาและ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมอบทุนจำนวน 2,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
และจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วย
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้
ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง จำนวน 50 ถุงและร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว.

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 50 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 2 รายและ ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อายุ 17 ปี ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบชุดถุงยังชีพ จำนวน
1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วย ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ได้แก่ นายพัฒนพงษ์ สมเพชร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัย
จากใจกาชาด ” ณ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางเยื้อน อินทร์ฤทธิ์ อายุ 87 ปี
2.นางเปรม คงเสน อายุ 82 ปี
3.นางเคลื่อน บุญศริธร อายุ 93 ปี
4.นางเช้า บุญทอง อายุ 85 ปี

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content