พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ประจำปี 2561 โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษา
สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดพัทลุง จำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ทั้งนี้ นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์(ชุดเครื่องครัว)จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา มรกฎคันโท อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง/ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน 1 ราย ได้แก่ 1.นางสาวสุวนันท์ เกตุขาว นักเรียนศึกษาชั้น ปวช.2 ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และมอบของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด ชุดละ 300 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าว

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ”
ณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางหลิ้ม เกลี้ยงบัว อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2.นางซิ้น จันทราชา อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการ
จิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถ
บริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 41 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 18 รายและได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 11 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำโดย นางมะลิ วงศ์กนะพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย
นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 220 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา 16 รายและได้รับบริจาค

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัทลุงไทยยนต์กลการ สาขานางลาด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 70 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 1 รายและ ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมราษฎรประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
นางอรวรรณ เกื้อเส้ง บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ วิทยาลัย
เทคนิคพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน
93 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 4 รายและได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการ " รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ "
ประจำปี 2561 ทั้งนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการ"รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจำปี 2561" ณ บริเวณ

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content