พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคดวงตาและอวัยวะในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 12 ครั้ง มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 76 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน
71 ราย รวม 147 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
ยุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด พร้อมด้วย นางพัชนี สมศักดิ์ ภริยานายอำเภอป่าพะยอม กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษา กศน. อำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 50 คน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 13 คน
รวม 63 คน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 4848/พท 108 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววังไม้ไผ่

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายพรพนม จันทรเทพ
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ร้านพัทลุงไทยยนต์กลการ
สาขาช่องโก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 101 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
ได้รับโลหิต จำนวน 280 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 4 ราย และได้รับบริจาค ดวงตา จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบล
แหลมโตนด อำเภอควนขนุน จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางนุ้ย คงดำ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2.นายร่อง ฉิมรักษ์ อายุ 99 ปีบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ของเหล่ากาชาด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ผู้ได้รับรางวัล,ประชาชนที่ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ บริเวณหน้ามุข
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยออกรางวัลในคืนวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ในงานสมโภช

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยา
นายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 91 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 6 ราย และได้รับบริจาค ดวงตา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางละมัย เจริญโสภา รองนายกเหล่ากาชาดฯ
นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่าฯ,นางพกุลกาญจน์ เทอดวีระพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดฯ,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ร่วมในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
(หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กิจกรรมร้านกาชาด วันจันทร์-ศุกร์ เปิดร้านเวลา 15.00-23.00น.และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดร้านนาวากาชาด

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโร คันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ
และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ จ.พัทลุง พร้อมด้วย
นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางละมัย เจริญโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดพัทลุง,นางพกุลกาญจน์ เทอดวีระพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางละมัย เจริญโสภา
นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 71 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content