พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ”
ณ ต.หานโพธิ์,ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จำนวน 6 ราย ได้แก่
1.นางผัน บุญเตโช อายุ 86 ปี
2.นางผ่อง ไชยพล อายุ 85 ปี
3.นางกิ้มไล่ ยีสุ้นแสง อายุ 86 ปี
4.นางผิน ไกรย์แก้ว อายุ 90 ปี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง คณะแม่บ้าน
มหาดไทยประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนวัดพรุนายขาว ม.7 ต.คลองใหญ่
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 70 ชุด และร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว. กับสาธารณสุขจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
คณะแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนวัดพรุนายขาว ม.7
ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 70 ชุด และร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว.

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม
อำเภอบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง สำหรับการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 53 ยูนิต บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และบริจาค
อวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ณ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางเอี้ยน สุขสวัสดิ์ อายุ 85 ปี
2.นายผ่อง มาเอียด อายุ 81 ปี
3.นายเปรม จันทรโชติ อายุ 92 ปี
4.นายเนิ่ม ด้วงเอี่ยม อายุ 85 ปี
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาทและเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.น.ส.จุฑาทิพย์ แก้วบัวรัต นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
2.น.ส.สุวนันท์ เกตุขาว นักเรียนชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
3.น.ส.ปิ่นมณี สุขคุ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ม.ทักษิณพัทลุง วิทยาเขตพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า จำนวน 6 ราย ได้แก่
1.น.ส.รวยดา สาและ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.ทักษิณพัทลุง วิทยาเขตพัทลุง
2.น.ส.ศศิวิมล เทพปาน นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
3. น.ส.เกศรา จันทร์ปาน นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “ วันไตโลก ” ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคไต รายละ 5,000 บาท
จำนวน 10 ราย ได้แก่
1.นายไสว ฤทธิสุนทร
2.นายสมนึก บุญรัตน์
3.นายกฤตภาส อินริสพงศ์
4.น.ส.สุทธินี ช่วยขำ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันสตรีสากล
ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชามคมอำเภอเมืองพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 81 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ได้รับความเสียหายบางส่วน ได้แก่บ้านของ นายวิยะ บัวแสง เลขที่ 172 หมู่ที่ 7 ตำบลลำสินธุ์
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเงินช่วยเหลือ เงินสดจำนวน 5,000 บาท ถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

Syndicate content