พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางชีพ เสนพรัด อายุ 90 ปี 2.นางอ่ำ เส้งรอด อายุ 94 ปี 3.นางแก้ว เพชรมั่ง อายุ 95 ปี 4.นายรุ่น หลีวิจิตร อายุ 95 ปี 5.นางขาว รักขาว อายุ 90 ปี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายงานให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต
ในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 142 ยูนิต และได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย อวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามโครงการ
“ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ บริจาค ดวงตา และอวัยวะ  ณ​  ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ​ โดยมี
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 103 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ”
ณ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางสะเหลาะ แหละแอ อายุ 80 ปี
2.นางสาว หนูโส๊ะ อายุ 83 ปี
3.นายดลหละ หลำชู อายุ 100 ปี
4.นางหวา เวษกาษร อายุ 80 ปี
5.นางหนับ ยูร่วง อายุ 84 ปี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง “ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ” ณ​ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ​ โดยมีผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 50 ยูนิต ได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 รายและดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายงานให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม
อำเภอป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 74 ยูนิต และได้รับบริจาคดวงตา
จำนวน 2 ราย อวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง “ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ” ณ​ การไฟฟ้า​ส่วน​ภูมิภาค
​จังหวัด​พัทลุง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ​ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 59 ยูนิต ได้รับบริจาคอวัยวะ
จำนวน 3 รายและดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง จำนวน  5 ราย ได้แก่
1.นางพลอย ทองยอดอินทร์ อายุ 87 ปี
2.นางชิพ พลราม อายุ 93 ปี
3.นางเท่าหีด แก้วมาก อายุ 84 ปี
4.นางเหมพันธ์ โปชู อายุ 86 ปี
5.นายไชย ทองบุญนุ้ย อายุ 80 ปี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง “ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ” ณ ศาลาประชาคม
อำเภอศรีบรรพต อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 37 ยูนิต ได้บริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย
และดวงตา จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.  ที่ผ่านมา นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย
นางมะลิวงศ์ กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพัทลุง ได้ออกเยี่ยมผู้พิการคือ นายอับดุลเลาะห์ บิลหมัด อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 313 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยจิตอาสากลุ่มต่างๆและประชาชนในหมู่บ้านได้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน " บ้านประชาร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้ "

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content