พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาววรรณีดา ลาหมีด บ้านเลขที่ 302 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางจิต แซ่คิว บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกและเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบอัคคีภัย
เสียหายบางส่วน ได้แก่บ้านของ นางอุบล เพ็งเกต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 716 หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท และมอบถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายศิลป์ชัย รามณีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 87 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 7 ราย และได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนสตรีพัทลุง พร้อมด้วย นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมในพิธี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ ได้เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนพัทลุง พร้อมด้วย นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมในพิธี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้เป็นเกียรติ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 115 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8
และหมู่ที่ 9 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางเพลิน อัมพวัน อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 2 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นายชื่น ช่วยรักษ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 8 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง จำนวน 12 ครั้ง มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 941 ราย

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content