พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอ้อมกร เรืองรอด
หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท
ประจำเดือน กันยายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการดำเนินชีวิตต่อไป

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชนบท เด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการเรียนร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด ตามโครงการ “ กาชาดห่วงใย
เยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด” จำนวน 7 รายได้แก่
1.นางสัมพันธ์ ทองหนู
2.นางจรินทร์ วิโสจสงคราม
3.นางแจ่มจรัส บัวแก้ว
4.นางดุษฎี บุญญานุวัตร
5.นางสุดา ณ นคร
6.นางเหมรา เสนะวงศ์
7.นางอุทิน อาภาผ่อง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด ตามโครงการ “ กาชาดห่วงใย
เยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด” จำนวน 7 รายได้แก่
1.นางเรณู ชูพิทักษ์ษณาเวช
2.นางบุญเอื้อ สภาพระเหมินทร์
3.นางฉลวย ปรีชา
4.นางสยมพร สุภาไชยกิจ
5.นางสมใจ ดำประสิทธิ์
6.นางกรุณา มากช่วย
7.นางพรทิพย์ อัมพันธ์ศิริรัตน์

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมกลุ่มปักผ้าบ้านอาพัด ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กลุ่มปักผ้าบ้านอาพัดต่อไป ณ วัดเขียนบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยาได้อำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอพักพะยอม 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางขลิบ ตุลยนิษก์ อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
2.นางเคลื่อม ช่วยเพ็ขร อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางกาญจนา พรหมด้วง บ้านเลขที่ 158/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน “ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนายประกอบ รักสกุล

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
ในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content