พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมราษฎรประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
นางอรวรรณ เกื้อเส้ง บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ วิทยาลัย
เทคนิคพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน
93 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 4 รายและได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการ " รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ "
ประจำปี 2561 ทั้งนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการ"รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจำปี 2561" ณ บริเวณ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ วิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง ตำบบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต
จำนวน 79 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 27 รายและได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 5 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ี 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พัทลุง /กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/สมาชิกชมรม แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุง
ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ประจำปี 2561 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ประจำปี 2561 ณ บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ราย  ได้แก่
1.นางสาวศศิวิมล เทพปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
2.นางสาวศิริพร คงทุ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางเรียง เทพชนะ อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 277 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2.นางแจว ช่วยเจริญ อายุ 97 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ ศาลา
ประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน
92 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก เดือดร้อน
ต้องเลี้ยงหลาน จำนวน 5 คน บุตรของนายกิตติพงศ์ ซูแหละ และนางสาวนิตยา ซูแหละ ซึ่งปัจจุบันแยกทางกันแล้ว หลานได้อาศัยอยู่กับ
นางกานดา ซูแหละผู้เป็นย่า ณ บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดย เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบชุด

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content