พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการ
" ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อำเภอเมืองพัทลุง
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่าย พม.ห่วงใย มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุวัยกว่า 100 ปี
พร้อมด้วย นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09..00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัย ตามโครงการ "เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด" ณ ตำบลอ่างทอง,ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
จำนวน 7 ราย ได้แก่
1.นายลับ เพชรบรรจบ อายุ 87 ปี
2.นางปิ่น สิ่มเซ่ง อายุ 86 ปี
3.นางขลิบ เขียวนิ่ม อายุ 89 ปี
4.นางขำ เกื้อสุข อายุ 80 ปี
5.นางอบ อ่อนกล้า อายุ 91 ปี
6.นางสีหมุ้ย จู่สุข อายุ 95 ปี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ต้นไม้หล่นทับบ้านพังเสียหาย จำนวน 1 ราย คือ นายสมพงค์ ยี่สิ้น อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 1
ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ชุดละ 500 บาทและชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ น้อมจิตรำลึก สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมพัทลุง
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 24 ยูนิต และบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 20 ธ้ันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการ " ทำความดี
บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร" ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 123 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการ " ทำความดี บริจาคโลหิต
ดวงตา อวัยวะ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "
ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 123 ยูนิต และบริจาคดวงตา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด "
ณ ตำบลหารเทาและตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายรุ่น ชูประดิษฐ์ อายุ 82 ปี นางกิ้มลี่ ทิพย์มะณี อายุ 90 ปี
นางคลาย เส้งซิว อายุ 87 ปี นางลั่น แซ่ชิด อายุ 89 ปี นางอบ อ่อนกล้า อายุ 91 ปี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการ
" ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร " ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้
ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 81 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการ
" ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร " ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตในครั้งนี้
ได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 23 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content