ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเหรัญญิกจังหวัดปัตตานี
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายกเหล่ากาชาดและผู้แทนจังหวัดยะลา, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, ตรัง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางอามีเนาะ หมีดเส็น ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ข้าราชการ ทหาร ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อส. นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 96 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 96 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 28 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมอาการ ด.ต.ประเสริฐ ผิวละออ เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครู
บ้านท่าลายอ หมู่ที่ ๔ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปัตตานี ในการนี้
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจ ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว ให้คำปรึกษา

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริษัทพิธานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นักเรียน, นักศึกษา, จิตอาสาสภากาชาดไทย และประชาชนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ ๙๐ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๙๐ ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน ๑๗ ราย กรุ๊ป B จำนวน ๒๕ ราย กรุ๊ป O จำนวน ๓๖ ราย และกรุ๊ป AB

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ดังนี้
- เวลา ๑๓.๕๐ น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๑๙๓ ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
นายมะสะกรี เตะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้
ชั้นเดียวเสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิจิตร แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ, ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทา

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.จัดกิจกรรม มอบชุดและรองเท้านักเรียนใหม่ จำนวน ๗๕ ชุด
แก่นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน-พีระยานุเคราะห์ ๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐
(บ้านบูกาสาแลแม) หมู่ที่ ๔ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็น

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมอาการ อส.ทพ.ธิตา บัวงาน
เจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ ๔๓ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จากเหตุการณ์เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่
๑๕๒/๒ บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และถูกคนร้ายลอบยิงจนได้รับบาดเจ็บและเยี่ยมอาการ
ด.ญ.ฆอยรูอิบบาตีซาน อาแว อายุ ๘ ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกลูกหลงจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดปัตตานี โดยมีนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิด ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมืื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา  ๑๕.๐๐  น. นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๕ ราย
ณ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ดังนี้ -ติดตามผลการศึกษา เด็กหญิงอัสมีรา วิชา ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ผลการติดตามปัญหาและอุปสรรค พบว่า นักเรียนมีระดับผลการเรียนสะสม ๒.๘๗ สำหรับปัญหาและอุปสรรคคือ นักเรียนไม่ถนัดทางด้านวิชาคณิตศาสตร์

Syndicate content