ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศอ.บต.,นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก, ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ณ ศูนย์อพยพชั่วคราวมัสยิดบางปู ตำบลบางปู
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ แก่ราษฎรในศูนย์อพยพชั่วคราวฯ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายโอฬาร บินสัน นายอำเภอยะหริ่ง, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ณ ศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายอำนาจ เจะสาเมาะ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปู ณ บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น. ทำให้บ้านพักเกิดความเสียหายทั้งหลัง และทำให้บ้านพัก

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุ “ ปาบึก ” ในเขตพื้นที่อำเภอหนองจิก ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการและเด็ก
หมู่บ้านริมทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตาวา ณ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หลังจากนั้น นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 105 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 105 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 33 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 28 ราย
- กรุ๊ป Oจำนวน 36 ราย
- กรุ๊ป AB 7 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ดร.กรรณิกา เพชรนุ้ย
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๒๘ ทุน มูลค่าทุนละ ๕,๐๐๐ บาท นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานและเบิกตัวผู้เข้าร่วมพระราชทานทุน รับหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น. – 12:00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 33 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 33 ยูนิต
แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 7 ราย กรุ๊ป B จำนวน 12 ราย กรุ๊ป O จำนวน 4 ราย และกรุ๊ป AB จำนวน 10 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง, นายอับดุลกาหริม ยูโซะ สสอ.ยะหริ่ง, นางรานี เจ๊ะและ ปลัดอำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลแหลมโพธิ์, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแหลมโพธิ์ และทีมงาน รพ.สต.แหลมโพธิ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมโพธิ์ ทั้งนี้ได้มอบถุงธารน้ำใจ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน อุทิศถวายพระพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพ บริการตรวจโรคทั่วไป

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content