ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริษัทพิธานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นักเรียน, นักศึกษา, จิตอาสาสภากาชาดไทย และประชาชนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ ๙๐ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๙๐ ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน ๑๗ ราย กรุ๊ป B จำนวน ๒๕ ราย กรุ๊ป O จำนวน ๓๖ ราย และกรุ๊ป AB

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ดังนี้
- เวลา ๑๓.๕๐ น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๑๙๓ ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
นายมะสะกรี เตะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้
ชั้นเดียวเสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิจิตร แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ, ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทา

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.จัดกิจกรรม มอบชุดและรองเท้านักเรียนใหม่ จำนวน ๗๕ ชุด
แก่นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน-พีระยานุเคราะห์ ๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐
(บ้านบูกาสาแลแม) หมู่ที่ ๔ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็น

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมอาการ อส.ทพ.ธิตา บัวงาน
เจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ ๔๓ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จากเหตุการณ์เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่
๑๕๒/๒ บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และถูกคนร้ายลอบยิงจนได้รับบาดเจ็บและเยี่ยมอาการ
ด.ญ.ฆอยรูอิบบาตีซาน อาแว อายุ ๘ ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกลูกหลงจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดปัตตานี โดยมีนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิด ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมืื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา  ๑๕.๐๐  น. นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๕ ราย
ณ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ดังนี้ -ติดตามผลการศึกษา เด็กหญิงอัสมีรา วิชา ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ผลการติดตามปัญหาและอุปสรรค พบว่า นักเรียนมีระดับผลการเรียนสะสม ๒.๘๗ สำหรับปัญหาและอุปสรรคคือ นักเรียนไม่ถนัดทางด้านวิชาคณิตศาสตร์

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบรถจักรยาน จำนวน ๓๐๐ คัน เพื่อส่งต่อความสุขให้แก่น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี และสถานที่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๑๒, นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, นายสัญชัย อมรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอปะนาเระ, ปลัดอำเภอ, บุคลากรทางการแพทย์, ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมอาการ นายบุญ ไชยณรงค์ อายุ ๘๘ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดในสมองแตก ในการนี้

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content