ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายเริ่ม แสงสีเงิน คนไข้ติดเตียง อายุ ๘๘ ปี ณ บ้านเลขที่ ๖๙
หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเก๊าท์ มีอาการอ่อนแรง ลุกเดินไม่ได้ ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โดยมีทหาร
อส. และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๓๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๓๘ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๗ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๗ ราย 
- กรุ๊ป AB จำนวน ๕ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียน และครู ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๔๐ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๔๐ ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๔ ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน ๕ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๓๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๓๘ ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๑๐ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน ๔ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
" พัฒนาลำน้ำลำคลอง " เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรม ณ คลองตุยง (ท่าเสด็จ)

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรางวัลสลากกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในพิธี ตามที่จังหวัดปัตตานี ได้จัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ค่ายอาสายุวกาชาด ปี ๒๕๖๒ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองจิก ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รู้จริยธรรม สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องจาบังติกอ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, จิตอาสาสภากาชาดไทยที่อยู่ในพื้นที่ ๑๒ อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมฝึกอบรม
ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสถานีกาชาดสิรินธร

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายวารินทร์ เลาะสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภอ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือน นางมารีแย แซมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๘ และนางอัซวานี แซมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ เรือนจำกลางปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content