ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
นางแววมณี ไข่มุกด์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีทหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อส. และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ 107 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 107 ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 24 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 28 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 45 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการให้คนพิการได้มีขวัญกำลังใจในการอยู่ในสังคม
อย่างภาคภูมิ โดยมี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ตัวแทนทหาร ตัวแทนตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๒๐๐ คน ณ อาคารอเนกประสงค์

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมี
ทหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อส. และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 105 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 105 ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 30 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 34 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 36 ราย 
- กรุ๊ป AB จำนวน 5 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับรองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์) ประธานในพิธีมอบแขน
ขาเทียมอุปกรณ์ช่วยความพิการ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน ขาขาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และช่วยให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม อันจะเป็นการส่งเสริม

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ลงนามในพันธสัญญาฯ ร่วมประชุมโครงการ “ การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตามพันธสัญญา ”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขตงานในแต่ละพันธสัญญา ตลอดจน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอเเม่ลาน
จังหวัดปัตตานี โดยมี เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 110 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 110 ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 27 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 34 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 40 ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน 9 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ มูลนิธิจี้กง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมี ทหาร พนักงาน อส. นักศึกษา และประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 49 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 49 ยูนิตแบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 9 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 16 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 23 ราย 
- กรุ๊ป AB จำนวน 1 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเหรัญญิกจังหวัดปัตตานี
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายกเหล่ากาชาดและผู้แทนจังหวัดยะลา, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, ตรัง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางอามีเนาะ หมีดเส็น ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ข้าราชการ ทหาร ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อส. นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 96 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 96 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 28 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมอาการ ด.ต.ประเสริฐ ผิวละออ เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครู
บ้านท่าลายอ หมู่ที่ ๔ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปัตตานี ในการนี้
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจ ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว ให้คำปรึกษา

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content