ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางการีมา มะเซ่ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น เสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอ
ปะนาเระ นายภิเชษฐ์ บุตรรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปะนาเระ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร พร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ปลัดอำเภอ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, แขกผู้มีเกียรติ, ครู, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมี พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 24 ราย คิดเป็นปริมาณ
โลหิต 24 ยูนิต แบ่งเป็น - กรุ๊ป A จำนวน 7 ราย - กรุ๊ป B จำนวน 7 ราย - กรุ๊ป O จำนวน 9 ราย และ - กรุ๊ป AB จำนวน 1 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางการีมา มะเซ่ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น เสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ
นายภิเชษฐ์ บุตรรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปะนาเระ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร พร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง
เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ปลัดอำเภอ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, แขกผู้มีเกียรติ, ครู, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง
จ.ปัตตานี โดยมี ทหาร ตำรวจ อส. พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 98 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต
98 ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 37 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 26 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 29 ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน 6 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
นางแววมณี ไข่มุกด์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีทหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อส. และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ 107 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 107 ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 24 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 28 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 45 ราย

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content