ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางมารีแย นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดปัตตานี มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎร จำนวน 1 ขุด ณ บ้านเลขที่
90 ม. 1 ต.ม่วงเตี้ย อำเภอลาน จังหวัดปัตตานี, บ้านเลขที่ 219/2 ม. 2 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ต.ลิปะสะโง
อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางมารีแย นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดปัตตานี มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2554 ราษฎรตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2554

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นางมารีแย นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนเมษายน 2554 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 168 ราย
ปริมาณโลหิต จำนวน 75,000 ซี.ซี. เมื่อเดือนเมษายน 2554

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นางมารีแย  นราพิทักษ์กุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนมีนาคม 2554
จำนวน 5 ครั้ง มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 202 ราย ปริมาณโลหิต 90,900 ซี.ซี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นางมารีแย  นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมนางสาวสรพันธ์ 
ไม่ทราบนามสกุล เนื่องจากอาการผิดปกติทางด้านประสาทและไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ ถนนปากน้ำ ตำบลสะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นางมารีแย นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

จังหวัดปัตตานี

นางมารีแย นราพิทักษ์กุล


นางมารีแย  นราพิทักษ์กุล
ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นางมารีแย นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อทมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบกระเช้า 1 กระเช้า ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่ิวันที่ 20 ธันวาคม 2553

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content