ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม น.ส.รอฮานา วานิ อายุ ๒๘ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๓๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายมูฮำหมัด มูดอ อายุ ๒๑ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ข้าราชการ,สมาชิก อส.และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถ
รับบริจาคโลหิตได้ ๘๗ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๘๗ ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๓๒ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๘ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๙ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายบรอเฮง บือซา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑, นายมาหามะ ดอเล๊าะ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย โดยมีนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี นายแพทย์ ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากชมรมพยาบาลจังหวัดปัตตานี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงพยาบาลปัตตานี ชมรมพยาบาลจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีได้จัดโครงการ " วิ่งด้วยใจ เพื่อให้ชีวิต

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ร่วมปฎิบัติงานกับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ จังหวัดปัตตานี
ปี ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลปัตตานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ป่วยด้อยโอกาสด้านปากแหว่ง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ทุ่งสง และคณะฯ ซึ่งเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โครงการ
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายใต้ความร่วมมือ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ป่วยด้อยโอกาสด้านปากแหว่ง
- เพดานโหว่ และผู้ป่วยอื่นๆให้ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไป โดยโครงการ
ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ ร.พ.ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีนักศึกษา เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ 108 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 108 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 26 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 39 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 33 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมี พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 24 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 24 ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 7 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 7 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 9 ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน 1 ราย

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content