ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ตามโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอหนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 150 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 67,500 ซีซี. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 37 ราย กรุ๊ป B

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 110 ราย
โดยมีผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 110 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต จำนวน 49,000 ซีซี. โดยแบ่งเป็น กรุ๊ป a จำนวน 35 ราย  B จำนวน  22  ราย
O จำนวน 48 ราย  AB จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน  3  ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย ณ อาคาร

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย สามารถบริจาค
โลหิตได้ 44 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 19,800 ซีซี. โดยแบ่งเป็นกรุ๊ป A จำนวน 18 ราย กรุ๊ป B จำนวน 16 ราย กรุ๊ป O จำนวน 4 ราย และกรุ๊ป AB จำนวน
6 ราย ณ หจก.วัชระคอนกรีต ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายอำเภอแม่ลาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี , คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยม ด.ญ.อัยรีน สาแม
อายุ 11 เดือน ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมหมวกไตระยะ 4 ซึ่งครอบครัวมีฐานะค่อยข้างลำบาก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประสานให้ รพ.สต.ป่าไร
อ.แม่ลาน ส่งเรื่องไป สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีให้การช่วยเหลือเร่งด่วน และประสานให้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร ช่วยเหลือในการพาเด็กไปรักษา

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ประธานเปิดกิจกรรมจุดประกาย
อาสาสมัครสภากาชาดไทยสู่พันธกิจ และ ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของอาสาสมัครสภากาชาดไทย สู่การปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ซึ่งได้มี นายอำเภอโคกโพธิ์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้จัดให้มี
การให้ความรู้จากหน่วยงาน ดังนี้
1. วิทยากร ผู้แทนจากสาธารณะสุขจังหวัดปัตตานี ให้ความรู้ในเรื่อง หลักสูตรการปฐมพยาบาล

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบบ้าน ให้แก่ นางสาวสีตีอามีเนาะ มะแซจะน๊ะ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส (งบพัฒนาจังหวัด)
โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย จำนวน
1 ชุด ณ บ้านเลขที่ ๘๗/๓ บ้านจาแบปะ ม.๔ ต.ระแว้ง อ.ยะรัง โดย จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
ผู้สูงอายุ แก่นางแวบีเดาะ อาเยาะหะยี อายุ ๑๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๓ ม.๕ ต.ประจัน พร้อมทั้ง มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด
และมอบกระเช้าสุขภาพ ประกาศนียบัตรและถุงยังชีพ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย สามารถบริจาค
โลหิตได้ 33 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 14,850 ซีซี. โดยแบ่งเป็นเกรุ๊ป A จำนวน 10 ราย กรุ๊ป B จำนวน 10 ราย กรุ๊ป O จำนวน 13 ราย และมีผู้แสดงความ
จำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ
จัดหน่วยบริการ " จังหวัดเคลื่อนที่ " จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬาอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
โดย นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอทุ่งยางแดงและพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้
นางธัญวรัตน์ เชื้อแหลม ภริยานายอำเภอสายบุรี/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้ 37 ราย คิดเป็นปริมาณ
โลหิต 16,650 ซีซี. โดยแบ่งเป็นเกรุ๊ป A จำนวน 11 ราย กรุ๊ป B จำนวน 9 ราย กรุ๊ O จำนวน 15 ราย  และกรุ๊ป AB จำนวน 2 ราย และมีผู้แสดงความ

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content