ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบรถจักรยาน จำนวน ๓๐๐ คัน เพื่อส่งต่อความสุขให้แก่น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี และสถานที่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๑๒, นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, นายสัญชัย อมรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอปะนาเระ, ปลัดอำเภอ, บุคลากรทางการแพทย์, ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมอาการ นายบุญ ไชยณรงค์ อายุ ๘๘ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดในสมองแตก ในการนี้

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๑๒, นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายสัญชัย อมรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอปะนาเระ ปลัดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมอาการ นายน้อม แก้วทิพมณี อายุ ๘๖ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ปวดข้อเข่า และตาบอด ในการนี้

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน ร่วมโครงการ
บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
อ.หนองจิกจ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 17 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 17 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 5 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 5 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 6 ราย
- กรุ๊ป AB 1 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศอ.บต.,นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก, ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ณ ศูนย์อพยพชั่วคราวมัสยิดบางปู ตำบลบางปู
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ แก่ราษฎรในศูนย์อพยพชั่วคราวฯ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายโอฬาร บินสัน นายอำเภอยะหริ่ง, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ณ ศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายอำนาจ เจะสาเมาะ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปู ณ บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น. ทำให้บ้านพักเกิดความเสียหายทั้งหลัง และทำให้บ้านพัก

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content