ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 366 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านยุวกาชาดแก่ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดปัตตานี จำนวน 53 คน
และมีเจ้าหน้าที่ วิทยากร จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 69 คน เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนายุวกาชาดของจังหวัดปัตตานีให้เป็นยุวกาชาดที่ดีต่อไป

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี โดยมีข้าราชการ พนักงาน อส. ทหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 70 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 70 ยูนิต
แบ่งเป็น - กรุ๊ป A จำนวน 18 ราย - กรุ๊ป B จำนวน 19 ราย - กรุ๊ป O จำนวน 22 ราย และ - กรุ๊ป AB จำนวน 11 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โดยมีข้าราชการ พนักงาน อส. ทหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 129 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 129 ยูนิต.
แบ่งเป็น - กรุ๊ป A จำนวน 45 ราย - กรุ๊ป B จำนวน 35 ราย - กรุ๊ป O จำนวน 46 ราย และ - กรุ๊ป AB จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี โดยมี ผู้พิพากษา พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 42 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 42 ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 9 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 13 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 14 ราย 
- กรุ๊ป AB จำนวน 6 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายอาแซ เจ๊ะสนิ อายุ ๕๔ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการพิการ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางสาวอานียา อิม่า อายุ ๑๗ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๗/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางพิไล พรหมรักษา คนไข้ติดเตียง ณ บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่ ๕
ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการพิการความดันโลหิต เบาหวาน และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการนี้

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายเผด็จ นิ่มวันสิน อายุ ๒๙ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม เด็กชายนิอาซัน ยูโซ๊ะ อายุ ๓ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม เด็กชายสพัฒน์ มณีโรจน์ อายุ ๖ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยมีอาการแขนเท้า

Syndicate content