ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสุกัญญา พัฒนพงศ์
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นายทรัพย์ประเสริฐ สุวรรณชาตรี
คนไข้ติดเตียง อายุ ๖๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์
โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายวิจิตร แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๒๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสุกัญญา พัฒนพงศ์
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นายอาแว ตีเยาะ คนไข้ติดเตียง อายุ
๗๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายวิจิตร แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ณ โรงเรียนบ้านตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายวิจิตร แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการ, หน่วยกำลัง, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต
ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๗๔ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๗๔ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๑๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๗ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๔๐ จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๒ ค่ายสมเด็จ
พระสุริโยทัย กรมทหารราบที่ ๑๕๓, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ,
ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน ๒ ราย ดังนี้

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโคกโพธิ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ หลังจากเกิดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๓ ราย ดังนี้

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะนาเระ อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี โดยมี อส.ทหาร และ เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 54 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 54 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 10 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 19 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 18 ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน 7 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาด ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายปราโมทย์ พรหมโหร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี, คณะผู้บริหารสถานศึกษา
ครู, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกะพ้อ, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการ
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ ณ สำนักสงฆ์กะพ้อ (ทุ่งสัก) หมู่ที่ ๒ บ้านเจาะกะพ้อ
ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content