ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัย
รายนายสมชาย หงษ์ทอง อยู่บ้านเลขที่ 38/4 หมู่ที่ 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยบ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด ทั้งนี้

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. อำเภอศรีมโหสถ อำเภอประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียน
ที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลี่ยนฯ อ.ศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีกิจกรรม
มอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน ถังขยะอินทรีย์ และเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาส โดยมี หน.ส่วนราชการระดับ จ./อ. นอ.ศรีมโหสถ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 162 ราย ได้โลหิตจำนวน 135 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 60,750 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย อวัยวะ 6 ราย และอุทิศร่างกายจำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน
ด้อยโอกาส จำนวน 6 ราย โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน
ด้อยโอกาส จำนวน 6 ราย โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทไดวาคาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
110 ราย ได้โลหิตจำนวน 75 ราย/ยูนิต คิดเป็น 33,750 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อวางแผนการดำเนินการ
พร้อมมอบหมายภารกิจในการจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 3/2562 และพิจารณาโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากไร้ พร้อมติดตามงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางราตรี ชำนิ รองนายก

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 151 ราย ได้โลหิตจำนวน 109 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 59,050 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 13 ราย อวัยวะ 13 ราย และอุทิศร่างกายจำนวน 5 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content