ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้จัดประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากกรรมการทุกท่าน หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. นางสุวรรณา อุยางกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2557 ร่วมกับ
จังหวัดปทุมธานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ณ วัดนาวง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 6, 13, 20, 27 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมกับแพทย์และพยาบาลของหน่วยแพทย์
พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดให้ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป
แก่ข้าราชบริพารและราษฎรในพื้นที่โดยรอบพระตำหนักจักรีบงกชณ บริเวณพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมวันสถาปนาอาสายุวกาชาดและคาราวาน
ความดี 120 ปี อาสายุวกาชาดไทย โดยมีคณะอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 225 คน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและโรงเรียน
วัดถั่วทอง โดยจะมีการร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และอาหารเบรกพร้อมอาหารกลางวันสำหรับอาสายุวกาชาดและผู้ร่วมงานทุกท่าน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางผ่องพรรณ ศิริวรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมแว่นสายตาผู้สูงอายุ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย แว่นท็อปเจริญ แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 400 คน
ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเสือ มอบอาหารเบรกให้กับผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจวัดแว่นสายตา

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. นางสุวรรณา อุยางกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2557 ร่วมกับ
จังหวัดปทุมธานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ณ วัดนาวง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 13.00 – 14.00 น. นางผ่องพรรณ ศิริวรณ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมกาชาดสัญจร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ชุมชนตลาดเหนือ – ใต้ ต.บางแขยง อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี จำนวน 88 คน และ ชุมชนวัดสิงห์ ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จำนวน 87 คน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 07.00 – 13.00 น. นางประภาสิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 07.00 – 13.00 น. นางประภาสิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. นางผ่องพรรณ ศิริวรณ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี มีเด็กประมาณ 350 คน ณ ศูนย์นวัตกรรม ทีโอที
(ตรงข้ามโรงเรียนปทุมวิไล) โดยมอบตุ๊กตา นม ขนม และของเล่นเด็ก

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content