ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางมาลา หาญสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานวันสังคม
สงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดปทุมธานี และสนับสนุนขนมและเครื่องดื่มเลี้ยงเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลปทุมธานี ณ ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 160 คน ได้โลหิต 72,000 ซีซี ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 5 ราย ผู้บริจาค
ดวงตา จำนวน 5 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมออกหน่วยรับบริจาค
โลหิตกับโรงพยาบาลปทุมธานี ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 140 คน ได้โลหิต จำนวน 63,000 ซีซี
ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 6 ราย

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 197 รายได้โลหิต จำนวน 88,650 ซีซี ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 6 ราย
ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านบางส่วน ของนางวัชรี ทองพรหม ณ บ้านเลขที่
101/197 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านของนายปิยะ เพ็ชรรุกขา ณ บ้านเลขที่ 197/15
หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และต้องรับภาระเลี้ยงดูหลาน จำนวน 3 คน โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และเงิน
ช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบ อัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
ของนางวีณาพร กรังพานิช เป็นผู้เช่าอาศัย ณ บ้านเลขที่ 18/21 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านบางส่วน จากสาเหตุไฟฟ้า
ลัดวงจรของนางบังอร แสงมณี อาศัยบ้านเลขที่ 99/2592 หมูที่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด น้ำดื่มจำนวน 1 แพค

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวเด็กชายสหรัฐ ยูฮันเงาะ อยู่บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 5 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อว้ันที่ 18 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นางถวิล บุญส่ง อยู่บ้านเลขที่ 27/26 หมู่ที่ 9 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content