ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรม “ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมและเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี สานต่อพระราชปณิธานด้านการดูแล

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานบรรเทาทุกษ์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมร่วมกับ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานบรรเทาทุกษ์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ร่างกาย ดวงตาและอวัยวะ
กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 292 ราย ได้โลหิต จำนวน 131,400 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย อวัยวะ
จำนวน 9 ราย ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 9 ราย ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณชั้น 3

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งเรือ
พระราชทานเวชพาหน์ ซึ่งมีสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยได้ดำเนินกิจกรรม “ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งเรือ
พระราชทานเวชพาหน์ ซึ่งมีสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยได้ดำเนินกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน
เวชพาหน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยออกปฏิบัติงาน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการ
สร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ ความเข้าใจ หรือเทคนิคการทำงานกาชาดมากขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้นำเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารว่าง – อาหารกลางวัน จำนวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ในงานพิธี “ มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ”
ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content