ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการ
พัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอธัญบุรีเข้าร่วมอบรม จำนวน ุ600 คน ณ หอประชุม
วัดมูลจินดาราม

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกำหนดจัดโครงการ จำนวน 3 วัน
ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วันละ 400 คน รวม 1,200 คน

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้นางกุสุมาล  พงษ์สิทธิถาวร  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอ
คลองหลวงเข้าร่วมอบรม จำนวน 240 คน ณ ห้องคอนเวนชั้น ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานและปฏิบัติกิจกรรม
โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2559  ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา
โดยร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 100 ชุด (ถุงยังชีพ) มอบแว่นสายตา จำนวน 220 อัน มอบแว่นกันแดด
จำนวน 224 อัน และรถจักยาน จำนวน 10 คัน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีโดยนางทองพิน ขันอาสา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัคร
สภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  มีผู้สมัครเป็นจิตอาสาจากอำเภอเมืองปทุมธานี  จำนวน  240  คน  ณ  ห้องคอนเวนชั่น  ชั้น 6
โรงแรมปทุมเพลส ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัคร
สภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มีผู้สมัครเป็นจิตอาสาจากอำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 240  คน  ณ  ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 6
โรงแรมปทุมเพลส ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่  21  ตุลาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางทองพิน ขันอาสา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัคร
สภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มีผู้สมัครเป็นจิตอาสาจากอำเภอสามโคกและหนองเสือ จำนวน 240 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 6
โรงแรมปทุมเพลส ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัคร
สภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มีผู้สมัครเป็นจิตอาสาจากอำเภอสามโคก จำนวน  240  คน  ณ  ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 6 โรงแรม
ปทุมเพลส ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางทองพิน  ขันอาสา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัด
โครงการโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้สมัครจิตอาสา อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในภารกิจของกาชาดและ เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในองค์กรกาชาด หลักการกาชาด อุดมการณ์ กาชาดและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างอาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบบ้านให้ผู้ขาดแคลนได้มีที่พักอาศัย ในโครงการ “ บ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ” โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content