ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. นางผ่องพรรณ ศิริวรณ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี มีเด็กประมาณ 350 คน ณ ศูนย์นวัตกรรม ทีโอที
(ตรงข้ามโรงเรียนปทุมวิไล) โดยมอบตุ๊กตา นม ขนม และของเล่นเด็ก

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นางผ่องพรรณ ศิริวรณ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กที่มีปัญหาทาด้านพัฒนาการทางสมอง ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2557

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกเยี่ยมบ้านไฟไหม้บ้าน
จำนวน 1 ครัวเรือน ณ อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกเยี่ยมบ้านไฟไหม้บ้าน จำนวน 3 ครัวเรือน
ณ อำเภอคลองหลวง โดยมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ออกเยี่ยม
บ้านไฟไหม้บ้าน จำนวน 1 หลังคาเรือน ณ อำเภอลำลูกกา โดยมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. นางประภาสิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ออกเยี่ยมบ้านไฟไหม้บ้าน จำนวน 4 หลังคาเรือน ณ อำเภอคลองหลวง โดยมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงิน
ช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 09.47 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดอาคาร

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด กรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนธันวาคม 2556 ณ หอประชุมสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยเรื่องสรุปผลงานที่ผ่านมาและโครงการที่จะดำเนินต่อไป

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “โครงการมื้อเช้า เราพร้อม” ณ อาคารยิมเนเซียม 5 ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามบรมราชมกุฎราชกุมารเสด็จไปประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้รับการสงเคราะห์
จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติและวันขึ้นปีใหม่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร และศูนย์พัฒนา

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content