ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบบ้านให้ผู้ขาดแคลนได้มีที่พักอาศัย ในโครงการ “ บ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ” โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบบ้านให้ผู้ขาดแคลนได้มีที่พักอาศัย ในโครงการ “ บ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ” โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำโครงการเนื่องในวโรกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ” วันที่ 12 สิงหาคม 2559 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณามอบให้นักเรียน ทั้ง 7 อำเภอ อำเภอละ 25 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวม 175 ทุน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559  เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางทองพิน ขันอาสา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ปี 2559 มีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม
บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๕๙ เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน  เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง  โดยมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท  พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค ณ บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 1 ตำบล
บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีและเทศบาลเมืองบางคูวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้กับครอบครัว นางสาวสิริวรรณ ศรีษะแก้ว
ณ บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคระกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผุ้เข้าร่วมอบรม จำนวน 600 คน

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสนับสนุนเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเด็กพิการเพื่อเข้าสู่
กีฬาสเปเชียลโอลิมปิก โดยสนับสนุนเงิน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และเครื่องดื่มโออิชิ จำนวน 10 ลัง ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 100 ชุด
(ถุงยังชีพ) มอบแว่นสายตา จำนวน 264 อัน แว่นกันแดด จำนวน 258 อัน และรถจักยาน จำนวน 10 คัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่  1   สิงหาคม  2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 24 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท พร้อมอุปกรณ์
การเรียน จำนวน 24 ชุด โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content