ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้ นางอังคณา  หัตถกิจโกศล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องเทม นายเทวินทร์ หาญปราบ นักกีฬาเทควันโดเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์
โดยสนับสนุนเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬา สร้างชื่อเสียง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี  นายศิริชัย  ไตรสารศรี  นายอำเภอธัญบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แก่นางสาวจิตหทัย พลับแก้ว ณ บ้านเลขที่ 18/372 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และเงินสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี นายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้กับครอบครัว นายสุรศักดิ์ เต็งยี่ อายุ ๗๑ ปี นางลัดดา เต็งยี่ อายุ
66 ปี ณ บ้านเลขที่ 32/8 หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มอบเครื่อง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานั โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมงานพิธี “ มอบทุน
การศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ” ปีการศึกษา 2559 ณ ศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
โดยนำมาสคอตให้เด็กได้มีความสุข สนับสนุนซาลาเปา จำนวน 500 ชุด น้ำส้ม จำนวน 500 ขวด

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
พิการ และเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 6 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค พร้อมเงิน รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่  27  กันยายน  2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนายงทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณพกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ปี 2559 โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผุ้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี  กล่าวให้โอวาทและมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อการดุแลตนเองและผุ้อื่น เมื่อลงพื้นที่
ให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนางสาวบุญสม แจ่มดวง
ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 5 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี นายสัมพันธ์ เนตตกุล นายอำเภอสามโคก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้กับครอบครัว นางบังอร กุดโต้ง ณ บ้านเลขที่ 16/34 หมู่ที่ ๑
ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และเงินสนับสนุน
จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี  ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 ซึ่งมีนายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภอ
ลำลูกกา ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผุู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 350 คน

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่  13  กรกฎาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
ซึ่งมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภอลำลูกกา ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผุู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 350 คน

Syndicate content