ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ในโครงการจัดหน่วย
บริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559 .ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ณ วัดทองสะอาด
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  โดยร่วมตรวจเยี่ยม ใ ห้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค (ถุงยังชีพ)

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางทองพิน ขันอาสา ได้มอบหมายให้ นายเสนีย์  ส้มเขียวหวาน ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอเมืองปทุมธานี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสวนพริกไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค พร้อมเงิน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือครอบครัวพิการ ซึ่งมีนางสังเวียน ชัชวงศ์ อายุ 78 ปี มารดา เป็นผู้สูงอายุ ป่วยเป็นอัมพาต
อยู่ในความดูแลของนางฟ้าทอง ชัชวงศ์ อายุ 56 ปี  ลูกสาว  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์  ณ  บ้านเลขที่ 69/3  หมู่ที่ 3  ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และสำหรับนายเชิดชัย ชัชวงศ์ ลูกชาย ป่วยเป็นอัมพาตเช่นกัน ขณะที่ไปตรวจเยี่ยมนายเชิดชัย

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ซึ่งมี ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด มาเป็นประธานในพิธเปิด  นายสุรชัย  ขันอาสา  ผุู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประชาชนทั่วไป และนักเรียน

จังหวัดปทุมธานี

​​​​เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  จัดโครงการสร้างภาคีจิตอาสา  เครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี  การฝึกอบรม  “ อาสายุวกาชาด ”
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อให้
อาสายุวกาชาดได้มีความรู้  ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย  มีทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน  จำนวน  5  รุ่น

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีจัด​ โครงการ “ อิ่มบุญ อิ่มใจ เติมยิ้มให้สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 500 ราย

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  จัดโครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 140 ทุน นักศึกษา จำนวน 20 ทุน รวม 160 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เนื่องในวโรกาส “ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ” วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
โดยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และเห็นว่าเด็กคือกำลังสำคัญในอนาคตที่จะทำให้
ประเทศชาติพัฒนา  จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  แต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่  4  ธันวาคม  2557  นางประภาศิริ  สัจจชลพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  จัดโครงการกาชาดปทุมมอบทุน
การศึกษา 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ จำนวน 7 อำเภอ จำนวน 140 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โดยมีนางพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ฐานะยากจน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่  11  สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 193 ราย ได้โลหิต 86,850 ซีซี

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content