ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคระกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผุ้เข้าร่วมอบรม จำนวน 600 คน

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสนับสนุนเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเด็กพิการเพื่อเข้าสู่
กีฬาสเปเชียลโอลิมปิก โดยสนับสนุนเงิน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และเครื่องดื่มโออิชิ จำนวน 10 ลัง ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 100 ชุด
(ถุงยังชีพ) มอบแว่นสายตา จำนวน 264 อัน แว่นกันแดด จำนวน 258 อัน และรถจักยาน จำนวน 10 คัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่  1   สิงหาคม  2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 24 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท พร้อมอุปกรณ์
การเรียน จำนวน 24 ชุด โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559  เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย
มอบเงินและเครื่องอุปโภค – บริโภค ดังนี้ นายผลัด คงอิ่ม  และนางสาวเบญจมาพร  สมพงษ์  รับมอบเงินสด จำนวน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) ไฟไหม้บ้านหมดทั้งหลัง นางจำปี เวชมาลี นางสังเวย จันทร์ตรง นางประนอม ผลทับทิม ไฟไหม้บ้านเพียงบางส่วน

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ หอประชุมโรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต ถนนไสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย มอบหมายให้
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 250 คน

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้ นางอังคณา  หัตถกิจโกศล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องเทม นายเทวินทร์ หาญปราบ นักกีฬาเทควันโดเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์
โดยสนับสนุนเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬา สร้างชื่อเสียง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี  นายศิริชัย  ไตรสารศรี  นายอำเภอธัญบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แก่นางสาวจิตหทัย พลับแก้ว ณ บ้านเลขที่ 18/372 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และเงินสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี นายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้กับครอบครัว นายสุรศักดิ์ เต็งยี่ อายุ ๗๑ ปี นางลัดดา เต็งยี่ อายุ
66 ปี ณ บ้านเลขที่ 32/8 หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้มอบเครื่อง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานั โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมงานพิธี “ มอบทุน
การศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ” ปีการศึกษา 2559 ณ ศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
โดยนำมาสคอตให้เด็กได้มีความสุข สนับสนุนซาลาเปา จำนวน 500 ชุด น้ำส้ม จำนวน 500 ขวด

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content