ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. โครงการมอบทุนเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน ณ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานในโครงการ
ประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2556 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกเยี่ยมบ้าน
นายเรียน แป้นทอง อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประสบเหตุไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง
เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 – 17.00 น. กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากห้อง
เสมียนตราจังหวัดและห้องปกครองจังหวัด ร่วมนับเงินตู้บริจาค ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ยอดเงินบริจาค
จำนวน 147,940 บาท

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยังชีพร่วมกัสโมสรโรตารี่ ณ วัดสังลาน
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 90 ชุด

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิก
มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ชุมชนแพขาว ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 ครัวเรือน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิก
ร่วมกับกศน.อำเภอคลองหลวง มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่บ้านชายน้ำ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิก
บรรจุถุงยังชีพสำหรับแจกชายน้ำอำเภอเมืองและวัดชินวรารามและ ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 ชุด

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกับอำเภอสามโคก มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ 6 - 7 ต.บางแขยง
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จำนวน 230 ครัวเรือน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content