ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางทองพิน  ขันอาสา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ได้มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ของนางวราภรณ์ อินอิ่ม
(แต่ผู้อาศัยคือ นายเด่นณไชย ศรีพานิชย์) ณ บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 4 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงิน

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2559  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานและปฏิบัติกิจกรรม โครงการจัดหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ โดยร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ
และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 100 ชุด (ถุงยังชีพ) มอบแว่นสายตา จำนวน 253 อัน และรถจักยาน จำนวน 10 คัน ณ วัดจุฬาจินดาราม

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ช่วยผู้บริจาคโลหิตในการกรอกประวัติและประชาสัมพันธ์การรับบริจาคร่างกาย ดวงตา และอวัยวะ
ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 138 คน ไดโลหิต จำนวน 62,100 ซีซี ร่างกาย จำนวน 4 ราย ดวงตา จำนวน 6 ราย อวัยวะ จำนวน  6  ราย ณ บริเวณ
หน้าฟิตเนตเฟริส ชั้น 3 โซนโรบินสัน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางอังคณา หัตถกิจโกศล รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ช่วยผู้บริจาคโลหิตในการ
กรอกประวัติและประชาสัมพันธ์การรับบริจาคร่างกาย ดวงตา และอวัยวะ ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 71 คน ได้โลหิต จำนวน 31,950 ซีซี
ร่างกาย จำนวน 1 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานและปฏิบัติกิจกรรมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ
เด็กหญิงปวีณา แก่นจันทร์ ณ บ้านเช่าหมู่บ้านพูลศรี บ้านเลขที่ 150/237 ซอยพูลศรี 5 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งมีอาการปวดขาข้างขวา  ทำให้ขาอ่อนแรง  ขณะนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้ว  เนื่องจากร่างกายไม่สะดวกในการเดินทาง  โดยมอบเงินช่วยเหลือ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานและปฏิบัติกิจกรรม โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประจำปี 2559 .ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง ร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 100 ชุด (ถุงยังชีพ) มอบแว่นสายตา
จำนวน 93 อัน แว่นกันแดด 263 อัน และรถจักยาน จำนวน 10 คัน ณ วัดกลางคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงิน
ช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 แพค ผ้าอ้อมเด็ก จำนวน 2 แพค นมผงเด็ก จำนวน 1 กล่อง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่  8  มิถุนายน  2559  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ได้ดำเนินงานและปฏิบัติกิจกรรมออกหน่วย เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด พร้อมเงิน จำนวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ณ ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง ตำบลลำไทร ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ร่วมออกตรวจเยี่ยมนักศึกษา
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ
ในเรื่องการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่าย  เงินทุนพระราชทานพร้อมทั้งแนวคิดและแนวทาง  ให้เด็กนักเรียน ฯ ขยันหมั่นเพียร และมี
ความตั้งใจที่จะศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นตามความสามารถของแต่ละคนในแต่ละสายวิชา พร้อมทั้งมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา ได้มอบหมายให้ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมออกตรวจเยี่ยมนักศึกษา
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ ในเรื่อง

Syndicate content