ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง ของนายสุวรรณ เนื่องโนราช ณ บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และไฟไหม้
บางส่วน จำนวน 2 หลัง ดังนี้

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจในด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน
พร้อมทั้งแนวคิดและแนวทางให้เด็กนักเรียนขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจ ที่จะศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นตามความสามารถของแต่ละคน ในแต่ละ

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่  31   มีนาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมกับอำเภอลำลูกกา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง มีผู้พักอาศัย จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นของนางสาวนันทวรรณ คำทองสุข ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 2ตำบลบึงทองหลาง
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2560  เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจในด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน
พร้อมทั้งแนวคิดและแนวทางให้เด็กนักเรียนขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจ ที่จะศึกษาต่อไป จำนวน 1 ราย คือ นางสาวขนิษฐา สุภากิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมอบเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอำเภอลำลูกกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง
เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 3 หลัง ดังนี้
1) นายดำรงค์ชัย เลาะหะหมัด ณ บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 21 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2) นางสาวกัลยาณี เลาะหะหมัด ณ บ้านเลขที่ 88/7 หมู่ที่ 21 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3) ของนายเจริญ อุ้ยหา ณ บ้านเลขที่ 88/11 หมู่ที่ 21 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเหล่ากาชาด โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีทำพิธี
มอบรางวัลผู้ถูกสลากกาชาด ประจำปี 2560 ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA NEW ALTIS 1.8 E A/T สลากที่ถูกรางวัลหมายเลข 04592
ผู้มาแสดงตนขอรับรางวัล ได้แก่ นายเศรษฐา ชลทนุบำรุง (แม่มารับแทน) อยู่บ้านเลขที่ 28/43 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ได้ดำเนินงานและปฏิบัติรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต
น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตร่วมกับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคร่างกาย ดวงตา และอวัยวะ ได้โลหิต จำนวน 110 ราย ร่างกาย จำนวน 3 ราย ดวงตา จำนวน 2 ราย
อวัยวะ จำนวน 1 ราย และมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมสนับสนุนทรัพย์ สิ่งของ อาหาร และเครื่องดื่ม ณ อาคาร

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจผุู้ประสบอัคคีภัย โดยมี
นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเครืองอุปโภค บริโภค
ให้แก่ครอบครัว นางเสาวณี สงวนศรี นางพรสินี สงวนศรี หมุู่ที่ 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการ
มอบบ้านให้ผู้ขาดแคลนได้มีที่พักอาศัย ในโครงการ “ บ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ”
โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ซึ่งเป็นบ้านของนายแสงทวี ทัดเทียมเสริฐ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอำเภอลำลูกกา
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายดำรัส สุนงาม ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 11 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัย
เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้บ้านเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค

Syndicate content