บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นางนงลักษณ์  บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กิ่งกาชาดบึงโขงหลง ร่วมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง และโรงพยาบาล
บึงโขงหลง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงธนาภา เนตรภักดี  ท่อน้ำดีโป่งพอง  ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.40 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กิ่งกาชาดบึงโขงหลง ร่วมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ราย นางกนกพร รัชโน อายุ 38 ปี ป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ ณ บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 14
ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พร้อมมอบถุงยังชีพ และผ้าห่ม

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กิ่งกาชาดบึงโขงหลง ร่วมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวอนงค์ แสนตั้งใจ ตาบอดข้างซ้ายแต่กำเนิด ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.50 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเซกา จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายณัฐพล หัดแก้ว บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 2 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ พร้อมมอบรับถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.50 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเซกา จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายณัฐพล หัดแก้ว บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 2 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ พร้อมมอบรับถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.40 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเซกา จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายพัชรพล บุผาโพก บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 3 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ พร้อมภาพที่ได้รับรางวัลโดยใช้เท้าระบายสีด้วยตัวเอง พร้อมมอบรับถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.20 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเซกา จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอธิตา หารทะสิน บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ พร้อมมอบรับถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเซกา จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงบุษกร วรรณชัย บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 6 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ พร้อมมอบรับถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.50 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเซกา จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงปิยะมาศ สริโย บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ พร้อมมอบรับถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเซกา จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายอธิยะ พจนา บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
พร้อมมอบรับถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

Syndicate content