น่าน

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เนื่องจากฝนตกหนัก ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อ เวลา 02.00 น. บ้านผู้ประสบภัย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางแย้ม โทปุรินทร์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกดินสไลด์ เข้าบ้านเสียหายบางส่วน เครื่องครัวเสียหาย
2.นาย คำผิน ก๋าคำ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกดินสไลด์เข้าบ้านทำให้ห้องครัวเสียหาย
3.นายนิทัศน์ เทพอินทร์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกน้ำเข้าบ้านทำให้บ้านได้รับความเสียหาย

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานการมอบบ้านให้กับนายติ๊บ วงค์วาท
บ้านเลขที่ 44 ม.5 บ้านสันกลาง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง โดยมีผู้แสดงความจำนง
บริจาคโลหิต 116 คน บริจาคโลหิตได้ 98 คน ( เลือดลอย 18 คน) ​​​​​​​​​​

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 11.35 น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอทุ่งช้าง ได้ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจครอบครัว นายตาคำ เทพจันตา บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 6 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากลมพายุเมื่อคืนวันที่ 16 เมษายน 2561 (เวลา 20.15 น) ทั้งนี้ได้มีการซ่อมแซมบ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ วัดราษฎร์บำรุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากสภากาชาดไทย

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้างมอบหมายให้นางภาสินี ระพีพัฒน์ชัย รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะกรรมกาและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เข้าเยี่ยมเยีอนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการยากไร้ ติดบ้านติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในโอกาสนี้กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้างได้มอบถุงยังชีพจำนวน ๑๐ ชุด ให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้
จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้นางภาสินี ระพีพัฒน์ชัย รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอทุ่งช้าง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดตำบลงอบ เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จำนวน ๑๐ ชุด ผ้าห่มกันหนาว
จำนวน ๑๐ ผืน,ถุงยังชีพ ๑๐ ชุด จากทีมงานพลเมืองอาสาประชารัฐฯ และเครื่องบริโภค จาก รพ.ทุ่งช้าง จำนวน ๑๐ ชุด จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอทุ่งช้าง/นายกกิ่งกาชาด อำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้ออกหน่วยบริการโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้บริการ แก่ราษฎร บ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ทั้งนี้ ได้มอบถุงยัง ชีพให้กับราษฎรที่ครอบครัวมีฐานะยากจนจำนวน 10 ชุด

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยม
ดญ.เวทิตา รัตนวิโรจน์ อายุ 1 ปี 5 วัน เข้ารับการรักษาโรคกล้ามเนื้อลำตัวอ่อนแรง โดยได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จมูลค่า 1,610 บาท และเงินช่วยเหลือ
2,000 บาท ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอทุ่งช้าง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง พร้อมกับพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ออกเยี่ยมผู้ป่วยพิการ ยากไร้ ติดบ้านติดเตียง/ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบางทางสังคม ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาด
จังหวัดน่าน จำนวน ๑๐ ชุด ในพื้นที่ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑. นายยั่งยืน ท้าวคาม อายุ ๖๐ ปี บ.เลขที่ ๒๖ บ.เฉลิมราช ม.๘ ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

Syndicate content