น่าน

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ วัดราษฎร์บำรุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากสภากาชาดไทย

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้างมอบหมายให้นางภาสินี ระพีพัฒน์ชัย รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะกรรมกาและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เข้าเยี่ยมเยีอนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการยากไร้ ติดบ้านติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในโอกาสนี้กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้างได้มอบถุงยังชีพจำนวน ๑๐ ชุด ให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้
จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้นางภาสินี ระพีพัฒน์ชัย รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอทุ่งช้าง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดตำบลงอบ เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จำนวน ๑๐ ชุด ผ้าห่มกันหนาว
จำนวน ๑๐ ผืน,ถุงยังชีพ ๑๐ ชุด จากทีมงานพลเมืองอาสาประชารัฐฯ และเครื่องบริโภค จาก รพ.ทุ่งช้าง จำนวน ๑๐ ชุด จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอทุ่งช้าง/นายกกิ่งกาชาด อำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้ออกหน่วยบริการโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้บริการ แก่ราษฎร บ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ทั้งนี้ ได้มอบถุงยัง ชีพให้กับราษฎรที่ครอบครัวมีฐานะยากจนจำนวน 10 ชุด

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยม
ดญ.เวทิตา รัตนวิโรจน์ อายุ 1 ปี 5 วัน เข้ารับการรักษาโรคกล้ามเนื้อลำตัวอ่อนแรง โดยได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จมูลค่า 1,610 บาท และเงินช่วยเหลือ
2,000 บาท ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอทุ่งช้าง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง พร้อมกับพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ออกเยี่ยมผู้ป่วยพิการ ยากไร้ ติดบ้านติดเตียง/ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบางทางสังคม ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาด
จังหวัดน่าน จำนวน ๑๐ ชุด ในพื้นที่ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑. นายยั่งยืน ท้าวคาม อายุ ๖๐ ปี บ.เลขที่ ๒๖ บ.เฉลิมราช ม.๘ ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

จังหวัดน่าน 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รายงานผลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จ.น่าน
ดำเนินโครงการ " แว่นตา เพื่อน้อง " ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ห้างแว่นท๊อปเจริญ โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิฯ นางสาวปริยา อังสุวร
กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ นายบุญส่ง ไตรภูธร กรรมการบริหารห้างแว่นท๊อปเจริญ ได้นำเจ้าหน้าที่
มาให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสพื้นที่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน ในการดำเนินโครงการนี้ นายไพศาล วิมลรัตน์

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบถุงยังชีพให้แก่คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 13 ราย ณ หอประชุม อ.สองแคว
เวลา 13.30 น. คณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน  ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
พร้อมด้วย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอสองแคว สาธารณสุข อ.สองแคว เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาไร่หลวง อบต.นาไร่หลวงออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ำเวียงแก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาหมี ตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน เพื่อเยี่ยมเด็กในศูนย์ฯ ทั้งสองแห่ง พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็น

จังหวัดน่าน 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560

Syndicate content