น่าน

จังหวัดน่าน 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดน่านรายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561

จังหวัดน่าน

นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับผู้แทนสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกเยี่ยมและให้การสนับน้ำดื่ม 7,200 ขวด ไข่ไก่ 30,000 ฟอง เครื่องปรุงอาหาร
9 ชุด ข้าวสาร 1,920 กก. บะหมี่สำเร็จรูป 2,700 ซอง ปลากระป๋อง 1,000 กระป๋อง น้ำพริกทูน่า 480 กระป๋อง ถุงยังชีพ 200 ถุง มอบยารักษาน้ำกัดเท้า
จำนวน 1,500 หลอด ให้แก่โรงครัวประกอบเลี้ยงอาหารและหน่วยปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยในพื้นที่ 14 แห่ง ได้แก่

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่่ 7 สิงหาคม 2561 นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับกิ่งกาชาด
อำเภอเชียงกลาง โดย นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชีียงกลาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาจิตอาสา
สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง ในระหว่างวันที่ 7 - 8
สิงหาคม 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้นำไปปรับใช้ในการดูแลตนเอง และลดภาระครอบครัวลง ตลอดจนสามารถแนะนำผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผา

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผาพร้อมคณะ ได้ออกเยื่ยมผู้ป่วยติดเตียง เด็กพิการที่มีความผิดปกติทางร่างกาย
และได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เนื่องจากฝนตกหนัก ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อ เวลา 02.00 น. บ้านผู้ประสบภัย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางแย้ม โทปุรินทร์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกดินสไลด์ เข้าบ้านเสียหายบางส่วน เครื่องครัวเสียหาย
2.นาย คำผิน ก๋าคำ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกดินสไลด์เข้าบ้านทำให้ห้องครัวเสียหาย
3.นายนิทัศน์ เทพอินทร์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกน้ำเข้าบ้านทำให้บ้านได้รับความเสียหาย

Syndicate content