น่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จ.น่าน
ดำเนินโครงการ " แว่นตา เพื่อน้อง " ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ห้างแว่นท๊อปเจริญ โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิฯ นางสาวปริยา อังสุวร
กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ นายบุญส่ง ไตรภูธร กรรมการบริหารห้างแว่นท๊อปเจริญ ได้นำเจ้าหน้าที่
มาให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสพื้นที่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน ในการดำเนินโครงการนี้ นายไพศาล วิมลรัตน์

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบถุงยังชีพให้แก่คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 13 ราย ณ หอประชุม อ.สองแคว
เวลา 13.30 น. คณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน  ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
พร้อมด้วย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอสองแคว สาธารณสุข อ.สองแคว เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาไร่หลวง อบต.นาไร่หลวงออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ำเวียงแก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาหมี ตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน เพื่อเยี่ยมเด็กในศูนย์ฯ ทั้งสองแห่ง พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็น

จังหวัดน่าน 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา
สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช โดยนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ภูเพียง
ท่าวังผา ปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง และนาน้อย จำนวน 40 คน เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรสภากาชาดไทยกำหนด ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่
16 - 18 ส.ค. 60 วิทยากรจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำโดย นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะฯ มาถ่ายทอดให้ความรู้

จังหวัดน่าน 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 - พฤษภาคม2560

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดน่านภายใต้การกำกับดูแลของนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์
นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 และติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2560 เหล่ากาชาด จ.น่าน และกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่ จ.น่านโดยมีนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ เป็นประธาน
พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต รองนายกฯ นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกฯ และกิ่งกาชาด อ.ประกอบด้วยกิ่งกาชาด อ.นาน้อย ท่าวังผา ปัว

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันทื่ 22 พฤษภาคม 2560 นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.น่าน พร้อมด้วยกรรมการ ได้ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม
และโครงการ อบต. ยาบหัวนาพบประชาชน โดยได้มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุทั้งสิ้น 82 คน

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันทื่ 17 พฤษภาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย ได้แก่
1.นายเซ่ง แสนย้าง 34 หมู่ 9 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โดยได้มอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องใช้และเงินช่วยเหลือจำนวน 8,000 บาท
2.นายชวกร สุภสันต์สกูล 35 หมู่ 9 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โดยได้มอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องใช้และเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ ครอบครัว นางล้วน มีพันธ์ุ  ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย บ้านเลขที่่ 165  หมู่ที่่ 3 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับสภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการเสิรมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดน่านและกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาดเป็นประธาน พร้อมด้วย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ รักษาการรองผู้อำนวยการ และที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาด และคณะวิทยากร
จากสภากาชาดไทย บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและกิ่งกาชาดอำเภอ โดยมี นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์

จังหวัดน่าน
Syndicate content