น่าน

จังหวัดน่าน 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดน่านรายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561

จังหวัดน่าน

นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับผู้แทนสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกเยี่ยมและให้การสนับน้ำดื่ม 7,200 ขวด ไข่ไก่ 30,000 ฟอง เครื่องปรุงอาหาร
9 ชุด ข้าวสาร 1,920 กก. บะหมี่สำเร็จรูป 2,700 ซอง ปลากระป๋อง 1,000 กระป๋อง น้ำพริกทูน่า 480 กระป๋อง ถุงยังชีพ 200 ถุง มอบยารักษาน้ำกัดเท้า
จำนวน 1,500 หลอด ให้แก่โรงครัวประกอบเลี้ยงอาหารและหน่วยปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยในพื้นที่ 14 แห่ง ได้แก่

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่่ 7 สิงหาคม 2561 นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับกิ่งกาชาด
อำเภอเชียงกลาง โดย นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชีียงกลาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาจิตอาสา
สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง ในระหว่างวันที่ 7 - 8
สิงหาคม 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้นำไปปรับใช้ในการดูแลตนเอง และลดภาระครอบครัวลง ตลอดจนสามารถแนะนำผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผา

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผาพร้อมคณะ ได้ออกเยื่ยมผู้ป่วยติดเตียง เด็กพิการที่มีความผิดปกติทางร่างกาย
และได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เนื่องจากฝนตกหนัก ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อ เวลา 02.00 น. บ้านผู้ประสบภัย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางแย้ม โทปุรินทร์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกดินสไลด์ เข้าบ้านเสียหายบางส่วน เครื่องครัวเสียหาย
2.นาย คำผิน ก๋าคำ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกดินสไลด์เข้าบ้านทำให้ห้องครัวเสียหาย
3.นายนิทัศน์ เทพอินทร์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกน้ำเข้าบ้านทำให้บ้านได้รับความเสียหาย

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานการมอบบ้านให้กับนายติ๊บ วงค์วาท
บ้านเลขที่ 44 ม.5 บ้านสันกลาง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง โดยมีผู้แสดงความจำนง
บริจาคโลหิต 116 คน บริจาคโลหิตได้ 98 คน ( เลือดลอย 18 คน) ​​​​​​​​​​

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง
Syndicate content