นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าชุด
รับบริจาคโลหิต ชุดที่ ๒ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
๑ คนให้ ๓ คนรับ” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีผู้บริจาคโลหิต ๖๘ ราย = ๓๐,๖๐๐ ซีซี ดวงตา ๒ ราย และอวัยวะ ๑ ราย

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้
นางอังคณา เหมือนมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ติดตามผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินพระราชทาน
พร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ม.ท.ศ.) ซึ่งนักเรียนติดภารกิจไม่สามารถเข้ารับการตรวจเยี่ยมตามแผนเยี่ยมนักเรียนทุนที่กำหนดไว้ได้

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมเปิดโครงการคัดครอง
มะเร็งเต้านม แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (memmogram) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร โดยเน้นตรวจในกลุ่มสตรีที่มีความเสี่ยง และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายวิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
และนายแพทย์วิทยา ปรีศรี จากกรมทหารพรานที่ ๒๘ ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อติดตามอาการและความก้าวหน้าในการเข้ารับการรักษาในพื้นที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมหัวหน้าชุดรับบริจาคโลหิต
ชุดที่ ๑ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ๑ คนให้ ๓ คนรับ ”
ณ หอประชุม กศน.จังหวัดนราธิวาส มีผู้บริจาคโลหิต ๘๔ ราย = ๓๗,๘๐๐ ซีซี ดวงตา ๗ ราย และอวัยวะ ๖ ราย

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 20.30 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด
ยิงใส่วัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณะภาพ จำนวน 2 รูป และได้รับบาดเจ็บ
จำนวน 2 รูป ดังนั้น
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
กรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ปฏิบัติภารกิจ  ดังนี้

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุลอบวางระเบิดอาสาสมัครทหารพราน ฉก.ทพ.48 บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เป็นเหตุให้ทหารได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 ราย พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสุไหงโกลก โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส พร้อมกรรมการ และสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบกระเช้าและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีกด้วย

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอำเภอยี่งอ
และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก และอุทกภัยในพื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน
๒๐๐ ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญ กำลังใจให้กับครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอระแงะ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ด.ญ.โนรฮาลีฟะห์ ยะโกะ ที่อยู่ ๑๙๕/๑ ม.๒ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เป็นผู้ป่วยทรงฝากให้ดูแลเป็นพิเศษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ คณะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ ราย คือ เด็กชายอิลมีน มะเร๊ะ เด็กพิการด้านสติปัญญา ณ บ้านพัก
ในหมู่ที่ ๒ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

จังหวัดนราธิวาส
Syndicate content