นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หาดอ่าวมะนาว ณ หาดอ่าวมะนาว
และทาสีรั้วมัสยิด บ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส (MUNA) ร่วมเป็นเกียรติมอบชุดถุงธารน้ำใจ
เดือนรอมฎอน แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ชุด และถุงยังชีพ กว่า 200 ชุด ณ ที่ทำการชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส (MUNA)
มัสยิดชายทะเล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ
นายอำเภอบาเจาะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเคสขอความช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสาลินี แวหะยี อายุ 30 ปี ณ.บ้านเลขที่132/4 บ้านบาดง ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ให้กับครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจดังกล่าว

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวนายมะนุ แวกาเดร์ อายุ 40 ปี กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
บ้านเลขที่ 6/1 ม.6 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท  พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว

จังหวัดนราธิวาส 2562

ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์. 62 เวลา 09.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาด
จ.นราธิวาส ร่วมกับนางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัฐและนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ ผู้แทนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการให้ความช่วยเหลือคนพิการกรณีศึกษา
พระราชทานในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย นางสาวตอยยีบะห์ สือแม เด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้
นางฮันณีย์ ปะนาฆอ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และนางศิริกุล ศิริวัลลภ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและการให้ความช่วยเหลือ
คนพิการกรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ด.ช.ฮาริซ ดาแมยี ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยตัวแทนนายอำเภอ
ศรีสาคร ตัวแทนนายอำเภอยี่งอ ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส สาธารณสุขอำเภอ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อติดตามอาการและความก้าวหน้า
ในการเข้ารับการรักษา ในพื้นที่ ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสาคร และอำเภอยี่งอ จำนวน ๖ ราย ดังนี้ - อำเภอศรีสาคร จำนวน ๕ ราย คือ

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอำเภอจะแนะ
นายอำเภอสุคิริน และตัวแทนนายอำเภอแว้ง ปลัดอำเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส สาธารณสุขอำเภอ กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อติดตามอาการ
และความก้าวหน้าในการเข้ารับการรักษา ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะแนะ อำเภอสุคิริน และอำเภอแว้ง จำนวน ๑๕ ราย ดังนี้
- อำเภอจะแนะ จำนวน ๑ ราย คือ

Syndicate content