นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายอำเภอ
สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ป่วย
ซึ่งมีความพิการซ้ำซ้อน ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. น.ส.มัรยานี อาแซ ที่อยู่ ๕๕/๑ ม. ๓ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็น ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมได้มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการ
เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๑ ได้ลงพื้นที่จ่ายเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ให้แก่
สมาชิกศิลปาชีพ จำนวน ๖ ประเภท ประกอบด้วย กระจูด ใบลาน ปาหนัน ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง และเส้นลิเภา ของสมาชิกศรีสาครและรือเสาะ
ณ หอประชุมอำเภอรือเสาะ โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้ว

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการ
เหล่ากาชาดฯ,ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และนางนารานารี สันตินราพงศ์ ปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส ได้เยี่ยม เด็กชายณัฐพงศ์ ชูผล
ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ได้รับการต้อนรับโดย นางสุกุญญา ปฐมระวี หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และได้รับการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมาย
หัวหน้าชุดรับบริจาคโลหิต ชุดที่ ๔ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ
“ จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ๑ คนให้ ๓ คนรับ ” ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีผู้บริจาคโลหิต ๙๑ ราย
= ๔๐,๙๕๐ ซีซี ผู้บริจาคดวงตา ๖ ราย อวัยวะ ๖ ราย

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
อำเภอ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอระแงะ จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑. ด.ญ.อาฟีนี ยูนุ
๒. ด.ญ.อุลฟี ยูนุ ที่อยู่ ๑๑ ม.๔ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
๓. ด.ช.ฮามิร์ บากา ที่อยู่ ๗๑/๒ ม.๗ ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นำโดยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดฯ
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ให้แก่
นายทรงพล ดือเระ บ้านเลขที่ ๑๖๓ หมูที่ ๓ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และได้มอบถุงยังชีพ จำนวน ๑ ชุด ชุดเครื่องนอน

จังหวัดนราธิวาส

กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางช้องมาศ สกุลประดิษฐ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง มอบหมายให้รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง
กรรมการและจบห.กิ่งฯ ร่วมออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  107  ราย ได้ปริมาณโลหิต 37,450  ซีซี และผู้บริจาค
ดวงตาอวัยวะ 1 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางปรียา เกิดก่อ
กรรมการกาชาดจังหวัดนราธิวาสร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะติดตามการดำเนินโครงการของจังหวัดนราธิวาส
และโครงการอันเนื่องจากมาจากพระดำริ และมีการสักการะพระประธาน วัดชนาราม อำเภรือเสาะ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านไทยสุข ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 14 คน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ กองพันทหารปืนใหญ่เบา กระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางภาวิณี อู่เพียรพงษ์
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพีรวรรณ ชีวัยยะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและนางวิภาวัลย์ พูนไพโรจน์ กรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่เยี่ยม นายเจ๊ะมามะ เจ๊ะฮะ เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยเป็นโรคตาข้างขวามีก้อน ตาซ้ายม่มีลูกตา
(แพทย์ทำผ่าตัดใส่ลูกตาเทียม) ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน ๑ ชุด ณ บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส
Syndicate content