นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และคณะกองกิจการในพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 อันเชิญ
พระราชกระแสทรงชมเชย พันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต และคณะยุวจิตอาสาสาธารณสุข ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 32 คน

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายฆอยรุลรีดูวัน ดอเลาะ อายุ 28 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์กลับบ้าน เนื่องจากขณะนั้นเกิดลมกรรโชกแรง และฝนตกหนัก จึงทำให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับเสียชีวิต บริเวณถนนกรมทางหลวง สายแยก
อ.บาเจาะ-บ้านทอน พื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่​ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางอังคณา เหมือนมาตย์
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมนางเลื่อน บุญช่วย  ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน พร้อมจ่ายเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
สมาชิกศิลปชีพย่านลิเภา กระจูด ปาหนัน ใบลาน เรือกอและ และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือกรณีขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการด้านปากแหว่งเพดานโหว่
ของเด็กชายมุสตอปา ดือราแม อายุ 1 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/6 หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ได้มอบเงินพร้อมชุดถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ในการช่วยเหลือเบื้องต้น และจะดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่​ 29 สิงหาคม​ 2562 เวลา 09.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในโครงการ
วัดสายตาประกอบแว่นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มย่านลิเภาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรรมการ และสมาชิก ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ ซึ่งมีสมาชิกย่านลิเภา จำนวน 85 ราย เข้าร่วมโครงการฯ
โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัคร และจิตอาสาของสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 มีที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ สมาชิก
แกนนำอาสาสมัครและจิตอาสา เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ได้บรรยายพิเศษเรื่องภารกิจและหลักการกาชาด แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการพัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย บทบาทหน้าที่

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานี
กาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นพ้นภัย ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หาดอ่าวมะนาว ณ หาดอ่าวมะนาว
และทาสีรั้วมัสยิด บ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส (MUNA) ร่วมเป็นเกียรติมอบชุดถุงธารน้ำใจ
เดือนรอมฎอน แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ชุด และถุงยังชีพ กว่า 200 ชุด ณ ที่ทำการชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส (MUNA)
มัสยิดชายทะเล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ
นายอำเภอบาเจาะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเคสขอความช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสาลินี แวหะยี อายุ 30 ปี ณ.บ้านเลขที่132/4 บ้านบาดง ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ให้กับครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจดังกล่าว

จังหวัดนราธิวาส
Syndicate content