นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2562 เวลา 09.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาพัฒนา คูคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณบ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โดยมียอด
รับบริจาคโลหิตจากคณะครูอาจารย์ และนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน 96 ยูนิต

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.39 น. ณ โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว และโรงเรียนบ้านธารหวาย
ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายนางณัฐญา วงษ์พานิช
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทยและกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย จัด “โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดนครสวรรค์” ซึ่งได้จัดโครงการในระหว่าง

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ ร่วมการประชุม
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ทั้งนี้ การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ได้จัดขึ้น
ตามระเบียบข้อบังคับของ สภากาชาดไทย ที่กำหนดให้เหล่ากาชาดจังหวัดในแต่ละภาค ต้องมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ภายในภาคไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี ซึ่งในส่วนของการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 มีสมาชิกทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ เหล่ากาชาด

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางณัฐญา วงษ์พาณิช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ คือ
1.นายสันติ สุขแจ่ม อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก
2.นางละเอียด คุ้มคง อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180 หมู่ 14 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการออกตรวจเยี่ยม
และซักซ้อมการดำเนินงานก่งกาชาดอำเภอ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะพันธสัญญา(MOU) หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
โดยมีนายวิเชียร จูห้อง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก พร้อมกรรมการและสมาชิก

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางณัฐญา วงษ์พาณิช
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ และกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ
ร่วมให้กำลังใจประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางวราภรณ์ อยู่เอี่ยม
พร้อมกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ
จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 โดยได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ สนามโรงเรียนประชานุเคราะห์

จังหวัดนครสวรรค์

กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอชุมแสง
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงานอำเภอชุมแสง ได้ให้การต้อนรับคณะของ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  8  จังหวัดนครสวรรค์  ที่เดินทางมาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากประชาชนในพื้นที่
อำเภอชุมแสง ณ ศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง มีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 553 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 341 คน/ยูนิต

กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง
Syndicate content