นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 6 ก.ค. 56 นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม คกก./สมาชิกฯ เยี่ยมเด็กแฝด ด.ญ.จรูญพันธ์ - ด.ญ.จรูญโรจน์
อายุ 4 ปี โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุง หมอน 2 ใบ ผ้าห่ม 2 ผืน ที่นอนปิกนิค 1 หลัง

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 7 ส.ค. 56 นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม คกก./สมาชิกฯ เยี่ยมชายผู้พิการไม่สามารถเดินได้ อาศัยอยู่
บนแพ โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุงหมอน 1 ใบ ผ้าห่ม 1 ผืน ที่นอนปิกนิค 1 หลัง แก๊ส 1 ถัง ผ้าขาวม้า 2 ผืน ผ้าถุง 2 ถุง และ
ได้เยี่ยมพระภิกษุวัดบางเคียน โดยได้มอบเงิน 2,000 บาท ถุงยังชีพ 3 ถุง เตาแก๊ส 1 ถัง

จังหวัดนครสวรรค์

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณฯ ครั้งที่ 6

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเหล่ากาชาดจังหวัด(ครั้งที่ 6) ภาค 8 โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย
และอุทัยธานี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณฯ ครั้งที่ 6

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ เดินทางไปเยี่ยม นายพิพัฒน์พล ลอพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการ
เนื่องด้วยเส้นโลหิต ในสมองแตก ทำให้เลือดไปกดทับเส้นประสาทตา ตามองไม่เห็น และร่างกายเป็นอัมพฤกษ์ เคลื่อนไหวได้เพียงเล็กน้อย
โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง ผ้าห่มนวมจำนวน 1 ผืน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ
เป็นการเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ณ อบต.บ้านแก่ง และ อบต.บึงเสนาท  โดยได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  จำนวน  4,000  บาท
ถุงยังชีพ 17 ถุง ผ้าห่มนวม 17 ผืน แก๊สปิกนิก จำนวน 3 ถัง และในโอกาสนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาและการพูด ณ อบต.
บึงเสนาท จำนวน 1,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่มนวม 2 ผืน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ และ เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอ
ไพศาลีและอำเภอตาคลี โดยได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมอบเงินช่วยเหลือสำหรับบ้านที่ถูกพายุเกิดความเสียหายทั้งหลังจำนวน 8 หลังคาเรือน
เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 8,000 บาท และถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 262 ถุง เตาแก๊สปิคนิค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มนวม จำนวน 11 ผืน

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 นายสมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสงได้ออกเยี่ยมประชาชนผู้ประสบวาตภัย
บ้านเรือนในพื้นที่ อำเภอท่าตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ เสียหาย 42 หลัง , หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ เสียหาย 4 หลัง อำเภอชุมแสง ประกอบด้วย
ตำบลไผ่สิงห์ เสียหาย 13 หลัง (หมู่ที่ 3 , 4 , 6 , 8 ,9 , 10) , ตำบลพันลาน เสียหาย 33 หลัง (หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8) , ตำบลชุมแสงโคกหม้อ

จังหวัดนครสวรรค์

นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก ฯ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 และ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอแม่วงก์ โดยมีนายอำเภอแม่วงก์ (นายเสรี หอมเกษร) นำทีมประชาชนชาวอำเภอแม่วงก์ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมพร้อมนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 278 ราย ได้โลหิต จำนวน 97,300 ซีซี.

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content