นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการ “ สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี ”
ซึ่งหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และเหล่าชาดจังหวัดนครสวรรค์ออกปฏิบัติงานตามโครงการ
“ สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี ” โดยให้บริการด้านการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน บริการตัดผมชาย ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมปิดงานอบรมเยาวชนไทย ให้โลหิตจังหวัดนครสวรรค์ “ ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ” พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ผ่านการอบรม จำนวน 180 ราย ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตอาสา ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ โดยเริ่มต้น

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดงานอบรมเยาวชนไทย ให้โลหิต
จังหวัดนครสวรรค์ “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท
แอนด์สปา จ.นครสวรรค์ ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี ”
โดยมีนายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ
ผู้บริหารโครงการฯ มูลนิธิสงเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม ณ โรงเรียนเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. วิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์
พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกติดตามประเมินผลอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายหลังการอบรม โดยแบ่งเป็น
2 ทีม ดังนี้ ทีมที่ 1 ติดตาม 4 ราย ได้แก่ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเมือง อำเภอโกรกพระ และ อำเภอพยุหะคีรี ทีมที่ 2 ติดตาม 4 ราย ได้แก่ อำเภอท่าตะโก
อำเภอไพศาลี อำเภอหนองบัว และอำเภอชุมแสง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาสาสมัคร และผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

 จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ
ครอบครัวนางลมูล คันศร ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ
13.00 น. โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายวิเชียร จูห้อง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมด้วยนางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาด
ท่าตะโก โดยนางสาวสุธาสินี สุพิชญางกูร ผู้แทนในนามวิทยากรเครือข่ายหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย กล่าวรายงานพิธีปิดการอบรม
ซึ่งได้รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาอาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ที่เสร็จสิ้นลงในวันนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โดยนางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติ
จากนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้บรรยาย วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
จัดงานกาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งกำหนดการจัดงานภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่
15-24 พฤศจิกายน 2562 เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางวราภรณ์ อยู่เอี่ยม
พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนางสาวระทม อ่ำน้อย อายุ 55 ปี อยู่หมู่ที่ 9
ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ดูแล ลูกและหลานในครอบครัว รวม 13 คน มีฐานะยากลำบาก และมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content