นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมชุมนุมเข้าค่ายพักแรมสร้างเครือข่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สัมพันธ์ประสานใจ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ ร่วมการประชุม
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 3/2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาด
แต่ละจังหวัด การได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
และภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ออกเยี่ยมนายบุญลือ พูลคล้าย อายุ 85 ปี อาศัยอยู่กับบุตรสาว น.ส.บุญเรือน พูลคล้าย อายุ 61 ปี ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอก ณ บ้านเลขที่ 914/10
หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (ชุมชนหลังสนามกีฬากลางจังหวัดฯ) ซึ่งมีฐานะยากจน และดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานีออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร อ.พยุหะคีรี ได้รับโลหิตจำนวน 52 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 20,800 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 2 ราย และอวัยวะ
จำนวน 2 ราย

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานประเพณี
ทิ้งกระจาด(ซิโกว) ประจำปี 2562 เพื่อแจกทานเครื่องอุปโภค บริโภค จัดตั้งโรงทานให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จำนวน 3,000 ชุด และได้รับ
มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท จากมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ร่วมพิธีเปิดโครงการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2/2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และกิจกรรม

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้พิการ
ยากไร้ คือ
1. นางบุญมา ตรีนัย อายุ 102 ปี ลักษณะสภาพปัญหาทางร่างกาย เป็นผู้พิการขาเดินไม่ได้ และมีฐานะยากจน อยู่บ้านเลขที่ 123/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบางมะฝ่อ
อำเภอโกรกพระ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอประจำปี 2562 โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน จากเหล่ากาชาด

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพฯ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์
นางวิยดา พลับน้อย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ออกมอบรถโยกให้แก่ผู้พิการและมีฐานะยากไร้ จำนวน 2 ราย คือ
1.นางสุรีรัตน์ อ่ำทอง อายุ 39 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขา) บ้านเลขที่ 119/426 หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content