นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้พิการซึ่งมีฐานะยากไร้ คือ
1. นางสาวเฉลิม ชมชาติ อายุ 65 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายตั้งแต่กำเนิด (หูหนวก) ติดเตียง อาศัยอยู่บ้านเลขที่
200 หมูที่ 2 ตำบลหนองกระโดน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 เวลา 09.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายสนั่น สุวรรณคีรี หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนางนพปพัชร์ วรายนต์พินิจ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งพักรักษาตัวเนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม ร่วมงานแสดงความยินดี ในงานฉลองคณะกรรมการบริหารรสโมสรไลออนส์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้
นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ออกเยี่ยมครอบครัวนายสายันห์ ยอดวัตร์ และเด็กหญิงสิรินภา ยอดวัตร์ ณ บ้านเลขที่ 579/2 หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน และประสบปัญหาด้านสุขภาพ ป่วยด้วยโรคไต ซึ่งที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวยให้

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ออกเยี่ยมเด็กชายแทนคุณ พระธรรมมัง ซึ่งก่อนหน้านี้อาศัยอยู่กับมารดาที่ป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงิน สุขภาพโดยรวมไม่แข็งแรง
และได้เสียชีวิตลง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับยาย ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 8
สภากาชาดไทย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 8 ร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหรือ
ในวาระพิเศษ (ครั้งที่ 4/2562) ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย โดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
ในการประชุมฯ ซึ่งมีวาระการประชุมปรึกษาหารือฯ ในหัวข้อหลักๆ ดังนี้

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมชุมนุมเข้าค่ายพักแรมสร้างเครือข่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สัมพันธ์ประสานใจ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ ร่วมการประชุม
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 3/2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาด
แต่ละจังหวัด การได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
และภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ออกเยี่ยมนายบุญลือ พูลคล้าย อายุ 85 ปี อาศัยอยู่กับบุตรสาว น.ส.บุญเรือน พูลคล้าย อายุ 61 ปี ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอก ณ บ้านเลขที่ 914/10
หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (ชุมชนหลังสนามกีฬากลางจังหวัดฯ) ซึ่งมีฐานะยากจน และดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานีออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร อ.พยุหะคีรี ได้รับโลหิตจำนวน 52 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 20,800 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 2 ราย และอวัยวะ
จำนวน 2 ราย

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content