นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเทพารักษ์ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 146 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 110 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ คงแก้ว
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาด เหรัญญิกและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑๑ ณ หัองประทุมลาภ
โรงแรมทวินโลตัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดมอบคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓ ราย
๑.เด็กชายเศกอรุณ สิทธิพงค์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสะอาด อยู่บ้านเลขที่๖๐/๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างบิ๊กซี ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้โลหิตจำนวน ๖๐ ยูนิต

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท มอบผู้ยากไร้นายฆัสรา ใจกระจ่าง อยู่บ้านเลขที่ ๗๙/๕ หมู่ที่ ๑
ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดมอบคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน
๒ ราย ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๑.นายอนุวัต ยิ้มแย้ม อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.นางสาวจุฑามาศ ใบสงวนพร อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้ มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน ๕๑๐ คน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท มอบผู้ประสบอัคคีภัยรานนางธวัชชัย โพธิ์เพชร อยู่บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๑
ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินมอบผู้ยากไร้ จำนวน ๒ รายๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ๑.นางธนพร ศรีเพ็ชร อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๔
ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒.นางกาญจนี คลังแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงกศรฝึกอบรมปฐมนิเทศแกนนำและจิตอาสา
ราชประชาสมาสัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Syndicate content