นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการจัดเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้คณะกรรมการ
มอบชุดเครื่องนอนชุดเครื่องครัวให้แก่นายวิ่ง คงแคล้วภัย อายุ ๙๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดมอบนางสาวสุชาดา หวังแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาทราย อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัวและเงินสดมอบผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ รายๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.นายปรีชา ไกรสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๒/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.นายสมพงษ์ ช่อผูก อยู๋บ้านเลขที่ ๑๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอนและเงินสดมอบผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย
๑.นายนิวัฒน์ อนุพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ ๘๕/๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินจำนวน
๕,๐๐๐ บาท
๒.นายชินดนัย อนุพันธ์ บ้านเลขที่ ๘๕/๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา มอบหมายให้คณพกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทฮอนด้าศรีนคร จำกัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิตจำนวน ๗๖ ยูนิต

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
อบรมเยาวชนไทยให้โลหิตจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และสนับสนุนผ้าเช็ดตัวสำหรับนักเรียน
จำนวน ๑๒๗ ผืน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิต จำนวน ๗๖ ยูนิต

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ คงแก้ว
พร้อมด้วยคณะกรรมการถเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจคนไข้ในพนะราชานุเคราะห์สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจาริณีพิฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงิน จำนวน ๒ ราย
๑.เด็กชายธวัชชัย บุญโก๊ะ บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
Syndicate content