นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 6" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอด่านขุนทด มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 307 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 238 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอโนนสูง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 276 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 207 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิก
จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิก
จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  เวลา 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางธีรพร โชคเรืองสกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดที่ 4 จังหวัด นครราชสีมา ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องในพื้นที่
อำเภอโนนไทย ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย โดยมี นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กรรมการและ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมและ ให้กำลังใจพี่น้องชาวอำเภอสูงเนิน ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย
ณ หอประชุมอำเภอสูงเนิน โดยมี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครอง

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ที่ได้รับรายงานความเสียหาย 2 ตำบล ดังนี้
1.ตำบลโคกสูง 7หมู่บ้าน (หมู่3,4,6,7,8,9,10)รวม 67 ราย 67 หลัง 2.ตำบลโคกกรวด 1 หมู่บ้าน (หมู่ 15) เสียหาย 6 ราย 6 หลัง

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ที่ได้รับรายงานความเสียหาย 2 ตำบล ดังนี้
1.ตำบลโคกสูง 7หมู่บ้าน (หมู่3,4,6,78,9,10) รวม 67 ราย 67 หลัง 2.ตำบลโคกกรวด 1 หมู่บ้าน (หมู่ 15) เสียหาย 6 ราย 6 หลัง

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารโดม สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต
432 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 324 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 108 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content