นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอจักราช มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 175 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 147 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ในตำบลโนนแดง
ตำบลสำพะเนียง ,ตำบลวังหิน โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย จำนวน 200 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในอำเภอโนนแดง 3 ราย
1. นางสด ประจิตร อายุ 73 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
2.นางสาย ทองพันธ์ อายุ 63 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ 11 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิต
สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ณ อำเภอสีดา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 176 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 122 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.  นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้น
ได้รับรายงานความเสียหาย จำนวน 120 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ สร้างเสริมความจงรักภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ” (จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอพิมาย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 224 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 190 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสุพิชฌาย์ วิชิโต
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ
ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสุพิชฌาย์ วิชิโต
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวของนางวันดี บุญสันเทียะ สตรีหม้าย อาชีพรับจ้าง เลี้ยงดูบุตร
ผู้พิการ จำนวน 2 ราย (พิการซ้ำซ้อน) ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เหล่ากาชาดจังหวัดจึงได้มอบมอบถุงยังชีพ และเงิน เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรง
และฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน

Syndicate content