นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบุญวัฒนา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 178 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 124 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับ
ใฃช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอคง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 122 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 91 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอขามทะเลสอ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 143 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 108 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอชุมพวง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 215 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 171 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองบุญมาก มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 182 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 157 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ สร้างเสริมความจงรักภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ” (จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอขามสะแกแสง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 142 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 112 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอโชคชัย  มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 141 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 114 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางธีรพร โชคเรืองสกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุ
ลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ในตำบลดอนมัน ,ตำบลทุ่งสว่าง,ตำบลนางลำและตำบลกระทุ่มราย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย จำนวน 261 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางธีรพร โชคเรืองสกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในอำเภอสีดา 3 ราย
1. นายอ่อน ผ่องแผ้ว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนหนึ่ง
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้พิการ

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content