นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.  นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้น
ได้รับรายงานความเสียหาย จำนวน 120 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ สร้างเสริมความจงรักภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ” (จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอพิมาย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 224 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 190 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสุพิชฌาย์ วิชิโต
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ
ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสุพิชฌาย์ วิชิโต
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวของนางวันดี บุญสันเทียะ สตรีหม้าย อาชีพรับจ้าง เลี้ยงดูบุตร
ผู้พิการ จำนวน 2 ราย (พิการซ้ำซ้อน) ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เหล่ากาชาดจังหวัดจึงได้มอบมอบถุงยังชีพ และเงิน เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรง
และฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรง
และฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ วัดตลาดประดู่ ตำบลกระชอน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอลำทะเมนชัย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 108 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 86 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจช่วยเหลือ ครอบครัวนางสาวนิตยา ฉ่ำพรมราช อายุ 35 ปี มีบุตรแฝดหญิง
มีความพิการทางสมอง บ่งพร่องทางด้านจิตใจและการสื่อความหมาย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เหล่ากาชาดจังหวัด
จึงได้มอบถุงยังชีพ และเงินเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมีนายอำเภอปักธงชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย นายกเทศมนตรีตำบลลำนางแก้ว

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจช่วยเหลือ เด็กหญิงทิวาพร สุขมงคล นักเรียนโรงเรียนบ้านพัดทะเล
จิตอาสาที่ได้ทำความดีไม่หวังผลตอบแทนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ใช้เวลาว่างทำความสะอาด
เก็บเศษขยะ และขวดน้ำเพื่อไปขาย และหารายได้เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา พักอาศัยอยู่กับพี่สาว เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกันตั้งแต่กำเนิด

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content