นครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอจักราช พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอจักราช และสมาชิกกาชาดอำเภอจักราช
ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในห้วงต่อไป และแนะนำสมาชิกใหม่ของกิ่งกาชาดอำเภอ
จักราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอจักราช พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอจักราช และสมาชิกกาชาดอำเภอจักราช
ร่วมปลูกต้นยางนาตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ของอำเภอจักราช ณ วัดป่าจักราช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
และคันฝายริมลำจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอจักราช พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอจักราช และสมาชิกกาชาดอำเภอจักราช ร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรและถวายอาศิรวาทสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 ของอำเภอจักราช
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค 76
จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย และจังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประภาส รักษาทรัพย์ ปลัดจังหวัด/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา ว่าที่ รต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดโครงการ "รถหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่" เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุน้ำท่วมขังในเขตพื้ันที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเพียรศักดิ์ ประภากร นายอำเภอครบุรี คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการเปิดโครงการ "เด็กโคราช รู้จักรัก 56 " ครั้งที่ 3 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานราชการอื่น ๆ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้เด็กโคราชมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความรัก "รักตัวเอง

จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2556 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณ
การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ครั้งที่ 1) ภาค 5 โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
มหาสารคาม ศรีสะเกษ และสุรินทร์  ณ โรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมาผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณฯ ครั้งที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณฯ ครั้งที่ 5

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
(ครั้งที่ 5) ภาค 5 โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณฯ ครั้งที่ 5

อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ได้จัดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย (นำร่อง) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วิทยากรจากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย หลักการกาชาด และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 37 คน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556

อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content