นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ  โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานในพิธี
มอบบ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยให้แก่นายสุข กุลวิเศษ
และนางทองใส จุลทอง ณ บ้านเลขที่97 หมู่ที่3 บ้านหนองดู่ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน
ชาวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2559
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  วัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์
และผู้ยากไร้ ฯลฯ

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาด
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบผ้าห่มแก่ชาวบ้านเพื่อบรรเทาภัยหนาว เวลา 14.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่
ราษฎรในพื้นที่อำเภอโชคชัย ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย จำนวน 200 ผืน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการเหล่ากาชาด
สมาชิกเหล่ากาชาด เดินทางมามอบผ้าห่มแก่ชาวบ้าน
เวลา 14.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาว ณ หอประชุมโรงเรียน ชุมชนบ้านประโดก- โคกไผ่ ตำบลหมื่นไวย จำนวน250 ผืน
เวลา 15.00 น.โรงเรียนบ้านหมื่นไวย จำนวน 73 ผืน เวลา 15.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาว ณ วัดสีมุมใต้ จำนวน 200 ผืน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาด
อำเภอประทาย คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอประทาย ร่วมโครงการ " สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์
บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " โดยได้นำถุงยังชีพ และผ้าห่มมามอบให้กับพี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนช่องแมวพิทยา ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 26 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และยากจนในเขตชุมชนรถไฟและราชนิกูล
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนชุมชนละ 100 ผืน เนื่องจากช่วงนี้จังหวัดนครราชสีมามีสภาพอากาศแปรปรวน
หนาวเย็นผิดปกติ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2558 เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ออกมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุยากไร้ในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 300 อัน ในโครงการแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกา  ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2557
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นางกรคณา ลืออดุลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนคราชสีมา  ร่วมมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคให้นางหลวย  กลิ่นค้างมูล  ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการบ้าน " กาชาดจังหวัดนครราชสีมา " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบถุงยังชีพให้แก่
ราษฎรผู้ประสบภัยจำนวน 111 ชุด

จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 21 มีนาคม  2557 นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบถุง
ยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยจำนวน 141 ชุด

Syndicate content